arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Regulamin

Regulamin Programu „WzmocniONE”
na inicjatywy budujące równą godność płci w Polsce

 

Regulamin do pobrania w formacie .docx oraz .pdf

I. Preambuła

Fundacja Ashoka i Magovox sp. z o.o. ogłaszają Program na nowatorskie inicjatywy, które wspierają

i wzmacniają prawa człowieka, rozwój ekonomiczny i społeczną pozycję dziewcząt i kobiet w Polsce, a także budują zaufanie społeczne oraz równą godność płci.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie „WzmocniONE” na inicjatywy budujące równą godność płci w Polsce oraz korzystania z wsparcia przyznawanego jako wsparcie w Programie.

Tryb i kryteria oceny wniosków w Programie oraz rodzaj wsparcie opisane są w niniejszym Regulaminie.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie na inicjatywy budujące równą godność płci w Polsce „WzmocniONE” („Programie”).
 2. Program zorganizowany jest dzięki wsparciu i przy współpracy z firmą Magovox sp. z o.o.
 3. Organizacją realizującą Program jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
 4. Celem Programu WzmocniONE jest:

 

 

Cele te będą realizowane poprzez:

 

 

Program w perspektywie długofalowej powinien przyczynić się do budowania i promocji ekosystemu wsparcia dla tego typu inicjatyw oraz uruchomienia zmian w zakresie budowania równej godności płci i wzmacniania pozycji społecznej dziewcząt i kobiet. Tym samym Program przyczynia się do realizacji 5 celu zrównoważonego rozwoju określonego w dokumencie „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”  przyjętym w 2015 przez 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) określonego jako „Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.”

 

Organizacja realizująca Program WzmocniONE

 

 1. Organizacją realizującą Program jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
 2. Siedziba organizacji realizującej Program znajduje się przy ul. Paca 40, 04-386 Warszawa.
 3. Organizacja realizująca Program odpowiada za poprawne przeprowadzenie Programu.
 4. Organizacja realizująca Program powołuje Zespół Ekspercki, który ocenia i rekomenduje inicjatywy do otrzymania wsparcie w Programie oraz asygnuje Jury, które wybiera laureatki i laureatów Programu.
 5. Współinicjatorem i wyłącznym fundatorem wsparcia finansowego jest firma Magovox sp. z. o.o.
 6. W organizację Programu mogą zaangażowane być organizacje partnerskie.

 

 

III. Zasady Programu

 

 1. Kryteria formalne dostępu do udziału w Programie opisane są w Rozdz. VI poniżej.
 2. Wsparcie w Programie
 3. O przyznaniu wsparcia w Programie decyduje Jury.
 4. Ustala się następujące rodzaje wsparcia:

 

 

 1. Organizacja realizująca Program zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania wsparcia finansowego w przypadku uznania przez Jury, że żadna z inicjatyw nie zasługuje na przyznanie wsparcia finansowego. W przypadku nie przyznania wsparcia finansowego, Jury może zaproponować zwiększenie innego rodzaju wsparcia.

 

IV. Warunki uczestnictwa

 

 1. Udział w Programie mogą wziąć następujące podmioty:

 

 

 1. W przypadku przyznania inicjatywie zgłoszonej przez grupę nieformalną wsparcia finansowego, grupa zobowiązana zostanie do sformalizowania działalności w postaci jednej z form prawnych wymienionej w pkt. 1 podpkt. a – g lub zawarcia partnerstwa z takim podmiotem, który będzie odpowiedzialny za formalne przyjęcie darowizny oraz ewentualne rozliczenie wydatkowania środków. W przypadku braku osobowości prawnej lub partnerstwa, inicjatywa może zostać wykluczona z grona laureatek i laureatów.
 2. W Programie nie mogą brać udziału zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Do udziału w Programie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego.

 

V. Formularze zgłoszeniowe

 

 1. Aby wziąć udział w Programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://ashoka-cee.org/wzmocnione/application-page/
 2. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Dokumentem stwierdzającym chęć udziału w Programie jest Deklaracja będąca częścią formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej http://ashoka-cee.org/wzmocnione/application-page/
 4. Formularz jest ostatecznym wnioskiem i podstawą do dokonania oceny merytorycznej aplikacji.
 5. Formularz należy wypełnić w języku polskim.
 6. Formularz zgłoszeniowy wraz oraz będące jego częścią dane osobowe są przechowywane przez organizację realizującą Program – Fundację Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego, która jest administratorem tych danych. Każda osoba uczestnicząca w Programie ma w każdym momencie prawo do wglądu do przechowywanych danych osobowych oraz ich zmiany, poprawiania lub usunięcia.
 7. Formularze zgłoszeniowe inicjatyw są przekazywane wyłącznie członkom i członkiniom Zespołu Eksperckiego i Jury w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej i wyłonienia finalistek i finalistów oraz laureatek i laureatów Programu.
 8. Członkowie i członkinie Zespołu Eksperckiego i Jury przed przystąpieniem do oceny formularzy zgłoszeniowych i zawartych w nich danych podpisują oświadczenie o poufności i bezstronności (stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

VI. Procedura weryfikacji inicjatyw

 

Etap I: Zgłoszenia

 

 1. Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w Programie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://ashoka-cee.org/wzmocnione/application-page/ i przesłać go poprzez stronę do organizacji realizującej Program.
 2. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 8 marca 2020 roku o godzinie 23:59. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą uwzględniane w Programie.
 3. Organizacja realizująca Program może przedłużyć ten termin, jednak nie dalej jak do 12 marca 2020.

 

Etap II: Ocena formularzy

 

 1. Złożone formularze sprawdzone zostaną pod względem formalnym przez Zespół Ekspercki. Formularze, które przejdą pozytywnie etap oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Opis kryteriów formalnych i merytorycznych stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Zasady powoływania oraz funkcjonowania Zespołu Eksperckiego opisane są w Rozdz. VII.

 

Etap III: Rozmowy online

 

 1. Jury zapoznaje się z formularzami zgłoszeniowymi i podejmuje decyzję o wyborze 20-30 inicjatyw, z którymi przeprowadzone będą rozmowy on-line. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
 2. Spotkania on-line z członkami i członkiniami Zespołu Eksperckiego oraz Jury prowadzone będą w dniach 1 – 3 kwietnia 2020.
 3. Udział w spotkaniu on-line jest warunkiem ubiegania się o otrzymanie wsparcia w Programie.

 

Etap IV: Wybór 10 finalistek lub finalistów Programu

 

 1. Na podstawie formularzy zgłoszeniowych oraz rozmów on-line Jury podejmuje decyzję o wyborze 10 finalistek i finalistów Programu. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
 2. Jury poda do wiadomości publicznej informacje o wyborze 10 finalistów i finalistek najpóźniej 8 kwietnia 2020.

 

Etap V: Pilotaże oraz spotkania

 

 1. W okresie od maja do września odbędą się pilotaże inicjatyw finalistek i finalistów. Jury oraz Zespół Ekspercki zastrzega sobie prawo do wzięcia udziału w wydarzeniach, które organizowane będą jako pilotaże inicjatyw. W tym czasie odbywać się będą także spotkania Jury oraz Zespołu Eksperckiego z finalistkami i finalistami.
 2. Finaliści i finalistki mogą zostać poproszone przez Jury o przesłanie informacji o aktualnościach w realizacji inicjatyw oraz planów na przyszłość. Dokumenty te mogą być podstawą do wyboru laureatek i laureatów Programu.

 

Etap VI:  Finał Programu oraz prezentacje finalistek i finalistów

 

 1. Podczas Finału Programu “WzmocniONE” finalistki i finaliści wezmą udział w prezentacjach, którym przysłuchiwać się będą członkinie i członkowie Jury.
 2. Na podstawie pracy i zaangażowania podczas trwania procesu szkoleniowego i doradztwa oraz prezentacji podczas Gali, członkinie i członkowie Jury wybiorą 4 inicjatywy, które otrzymają wsparcie finansowe. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

 

VII. Sposób powoływania i pracy Zespołu Eksperckiego oraz Jury

 

Zespół Ekspercki

 

 1. W skład Zespołu Eksperckiego wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele środowisk organizacji społecznych i biznesu, którzy legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Liczba osób w zespole uzależniona jest od liczby zgłoszeń.
 2. Zadaniem Zespołu Eksperckiego jest kompleksowa analiza przesłanych dokumentów i ich ocena zgodnie z przyjętymi kryteriami formalnymi.
 3. Przed pierwszym posiedzeniem zespołu osoby wchodzące w jego skład:
 4. zapoznają się z Regulaminem oraz kryteriami oceny,
 5. zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac zespołu poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności (Załącznik nr 2).
 6. Protokoły ze spotkań zespołu i rekomendacje przechowuje organizacja realizująca Program.

 

 

Jury

 

 1. W skład Jury powołanego przez organizację realizującą Program, wchodzą autorytety z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, naukowego, które kierując się najlepszą wiedzą, promują ideę innowacji społecznych oraz wspierania i wzmacniania pozycji kobiet. W skład Jury mogą wchodzić osoby reprezentujące laureatów i laureatki poprzednich edycji Programu. W skład Jury wchodzą zawsze przedstawiciele i przedstawicielki Magovox sp. z o. o. oraz Fundacji Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
 2. Przed pierwszym posiedzeniem Jury osoby wchodzące w jego skład:
 3. zapoznają się z niniejszym Regulaminem oraz kryteriami oceny (stanowiącymi Załącznik nr 3 do Regulaminu),
 4. zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac Jury poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności (Załącznik nr 2).
 5. Przed obradami Jury, jego członkinie i członkowie otrzymują zgłoszenia inicjatyw biorących udział w Programie.
 6. Jury podejmuje ostateczną decyzję o wyłonieniu finalistek i finalistów, a następnie laureatek i laureatów Programu. Dzieje się to w toku dyskusji i na podstawie głosowania bezwzględną większością głosów.
 7. Nad prawidłowością przeprowadzenia głosowania czuwa osoba reprezentująca organizację realizującą Program, która bezpośrednio po głosowaniu zlicza głosy i opracowuje listę finalistek i finalistów oraz laureatek i laureatów Programu.
 8. Osoby wchodzące w skład Jury głosują osobiście.
 9. Z obrad Jury sporządzany jest protokół.

 

Normy etyczne pracy Zespołu Eksperckiego i Jury

 

 1. Osoby wchodzące w skład Zespołu Eksperckiego i Jury działają w sposób niezawisły. Są powołanie do rozstrzygnięć merytorycznych.
 2. Przy wydawaniu ocen osoby wchodzące w skład Zespołu Eksperckiego i Jury nie mogą ulegać jakimkolwiek wpływom lub sugestiom zewnętrznym.
 3. Osoby wchodzące w skład Zespołu Eksperckiego i Jury, które są aktualnie zatrudnione w przedsiębiorstwie lub organizacji, która bierze udział w Programie nie mogą brać udziału w ich ocenie.
 4. Osoba wchodząca w skład Zespołu Eksperckiego i Jury ma obowiązek wycofać się z udziału w pracach, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające dokonania właściwej oceny lub mogące podważyć bezstronność jego oceny.
 5. Osoby wchodzące w skład Zespołu Eksperckiego i Jury nie mogą, bez wcześniejszego uzgodnienia z organizacją realizującą Program, dla uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień osobiście kontaktować się z podmiotami biorącymi udział w Programie, z wyłączeniem bezpośredniej wizytacji, uzgodnionej z organizacją realizującą Program.

 

VIII. Harmonogram Programu

 

 1. Zgłoszenia do Programu zbierane są w terminie do 8 marca 2020 roku.
 2. Jury wybiera 20-30 inicjatyw do rozmów on-line do 27 marca 2020 roku.
 3. Rozmowy on-line odbywają się w dniach 1 – 3 kwietnia 2020 roku.
 4. Jury wybiera 10 finalistek i finalistów Programu najpóźniej do 8 kwietnia 2020 roku.
 5. Pierwsze szkolenie dla finalistek i finalistów obędzie się w dniach 21 – 22 kwietnia 2020 roku.
 6. Jury wybiera laureatki i laureatów Programu w terminie nieprzekraczalnym do 30 października 2020.

 

IX.Postanowienia końcowe

 

 1. Organizacja realizująca Program zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://ashoka-cee.org/wzmocnione/
 2. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Programu na decyzje podejmuje organizacja realizująca Program.
 3. Organizacja realizująca Program nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu Programu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy

 

Nazwa Podmiotu Wnioskującego

Forma prawna Podmiotu Wnioskującego

Numer KRS (jeżeli podmiot posiada)

Adres Podmiotu Wnioskującego (oficjalny)

Adres Podmiotu Wnioskującego (do korespondencji, jeśli inny niż oficjalny)

Nazwa inicjatywy zgłaszanej do Programu

Jaki problem społeczny rozwiązuje lub minimalizuje zgłaszana inicjatywa? Jak jest on udokumentowany, co o nim wiemy? Diagnoza. (maks. 2000 znaków)

W jaki sposób zgłaszana inicjatywa adresuje źródła opisywanego problemu? Opisz na czym polega inicjatywa (przy opisie prosimy o zwrócenie uwagi na kryteria Programu i odniesienie się do nich). (maks. 2000 znaków)

Czym proponowana inicjatywa różni się od innych rozwiązań adresujących ten problem? Co jest nowego w proponowanym rozwiązaniu? (max. 1000 znaków)

Jakie będą efekty tej inicjatywy? Jak będą one mierzone? (maks. 1000 znaków)

Jaki będzie długofalowy wpływ inicjatywy? (maks. 1000 znaków)

Jakie zagrożenia/ ograniczenia wewnętrzne mogą pojawić się w toku realizacji inicjatywy? Jak możecie sobie z nimi poradzić? (maks. 1000 znaków)

Skład zespołu zarządzającego wdrożeniem inicjatywy (prosimy o opisanie doświadczeń zespołu, które są istotne w świetle opisywanej inicjatywy). (max. 2000 znaków)

Osoba kontaktowa ze strony Podmiotu Wnioskującego
Imię i nazwisko Nr telefonu E-mail

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Programu WzmocniONE i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

Wnioskodawca wraz ze zgłoszeniem formularza potwierdza, że dostarczona przez niego praca jest

wynikiem jego twórczości oraz że przysługują mu prawa autorskie do pracy w pełnym zakresie. Organizator zastrzega sobie subiektywne prawo do odrzucenia zgłoszeń, które mogą być dyskryminujące lub naruszające prawa człowieka oraz takich, które uzna za nieoryginalne i niesamodzielne. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód Organizatora powstałych z tego tytułu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Wnioskodawcy.

 

Zaznaczając V potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i wyrażam zgodę na zapisy oświadczenia.

(podpis)

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego z siedzibą w Warszawie (04 – 386) przy ul. Paca 40. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu WzmocniONE.

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z osobami i organizacjami, które uczestniczą w Programie.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu.

3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celach kontaktowych w sprawie nowych Programów.

4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych

 

Zaznaczając V potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w sposób opisany powyżej.

 

(podpis)

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór Oświadczenia o poufności i bezstronności

Imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład Zespołu Eksperckiego/Jury:

Organizacja realizująca Program: Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Programu na inicjatywy budujące równość płci w Polsce;
 2. Zobowiązuję się do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
 3. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji, danych osobowych i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim;
 4. Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotów składających aplikację w Programie, w tym, że:
  • nie brałem/brałam osobistego udziału w przygotowaniu aplikacji w Programie będących przedmiotem mojej oceny,
  • z osobami przygotowującymi aplikacje w Programie będące przedmiotem mojej oceny: – nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, – nie jestem lub nie byłem/byłam związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/byłam związany/a stosunkiem pracy z żadnym podmiotem składającym aplikację w Programie będącą przedmiotem mojej oceny,
  • nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem/am pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla żadnego podmiotu składającego aplikację w Programie będącą przedmiotem mojej oceny,
  • nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/byłam członkiem organów zarządzających i nadzorczych żadnego podmiotu składającego aplikację w Programie będącą przedmiotem mojej oceny.
 5. W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanej mi do oceny aplikacji w Programie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie do organizacji realizującej Program oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.

 

 

(podpis)                                                                                                                    (data i miejscowość)

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Opis kryteriów formalnych i merytorycznych dostępu do Programu na inicjatywy budujące równą godność płci oraz wspierające i wzmacniające dziewczęta i kobiety w Polsce

 1. Kryterium formalne:

 

 1. Kryteria merytoryczne:

Poszukujemy rozwiązań, które:

 

Ponadto osoby wchodzące w skład Zespołu Eksperckiego/ Jury weźmie pod uwagę takie kryteria jak:

Innowacyjność definiujemy, jako NOWY POMYSŁ na rozwiązywanie określonych problemów społecznych lub podnoszenie jakości życia określonych grup społecznych poprzez działania z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Inicjatywy mogą, ale nie muszą być skierowane do kobiet lub dziewcząt i mogą (ale nie muszą) realizować powyższe kryteria poprzez pracę z innymi grupami np. z mężczyznami, chłopcami.