arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

FAQ

Udział w Konkursie mogą wziąć następujące podmioty:

 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia);
 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
 • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu oraz zysku na realizację celów społecznych;
 • grupy nieformalne

W programie można ubiegać się o następujące wsparcie:

 • wsparcie szkoleniowe – 10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury będzie zaproszonych do wzięcia udziału w spotkaniu stacjonarnym oraz do serii spotkań online, których tematyka będzie dostosowana do potrzeb organizacji oraz inicjatyw. Udział w spotkaniu stacjonarnym jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.
 • wsparcie doradcze– 10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury otrzyma wsparcie w postaci nieodpłatnego doradztwa dopasowanego do potrzeb organizacji oraz inicjatywy. Doradztwo będzie miało na celu zwiększenie pozytywnego oddziaływania społecznego inicjatyw, może dotyczyć obszarów takich jak zmiana społeczna, zwiększenie wpływu społecznego czy zarządzanie zespołem. Skorzystanie ze wsparcia merytorycznego jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.
 • wsparcie w przeprowadzeniu pilotażu działań –10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury otrzyma wsparcie finansowe w wysokości do 4.000 PLN każda w celu przeprowadzenia pilotażu działań inicjatywy. Środki zostaną przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Przeprowadzenie pilotażu jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.
 • wsparcie finansowe – 3 laureatek lub laureatów wybranych przez Jury otrzyma wsparcie w postaci grantów w wysokości 40.000 PLN każdy na realizacje przedstawionej inicjatywy.

Termin składania aplikacji upływa dnia 8 marca o godz. 23.59.

Procedura weryfikacji wniosków składa się z pięciu etapów:

Etap I: Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych.

Etap II: Ocena formularzy, czyli sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Zespół Ekspercki.

Etap III: Ocena formularzy przez Jury oraz wybór 20-30 inicjatyw. Rozmowy on-line z wybranymi inicjatywami.

Etap IV: Ocena aplikacji oraz rozmów przez Jury oraz wybór 10 finalistek i finalistów.

Etap V: Prezentacje finalistek i finalistów podczas  Finału Programu „WzmocniONE”. Wybór laureatek i laureatów przez Jury.

Aplikacje można złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz znajdujący się na tej stronie.

 

Do konkursu może aplikować również osoba fizyczna lub grupa nieformalna.

Na etapie przeprowadzenia pilotaży oraz w przypadku przyznania inicjatywie zgłoszonej przez grupę nieformalną wsparcia finansowego, grupa zobowiązana zostanie do sformalizowania działalności lub zawarcia partnerstwa z podmiotem posiadającym osobowość prawną, który będzie odpowiedzialny za formalne przyjęcie darowizny oraz ewentualne rozliczenie wydatkowania środków. Na etapie realizacji pilotaży inicjatyw dopuszczamy możliwość rozliczenia ich kosztów przez księgowość spółki Magovox (m. in. faktury na dane spółki).

W przypadku braku osobowości prawnej lub partnerstwa na etapie przyznania głównego wsparcia finansowego, inicjatywa może zostać wykluczona z grona laureatek i laureatów.

Tak, działalność bieżąca lub inicjatywa w realizacji może być przedmiotem ubiegania się udział w konkursie.