arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Sociálnym inováciám chýbajú financie aj výmena skúseností

Kategórie:

podľa clinzer

Spoločná tlačová správa organizácií Ashoka, Green Foundation a Svatobor

Bratislava/Ďurďoš, 29. januára 2018 – Organizácie Ashoka, Green Foundation a Svatobor predstavili hlavné bariéry stojace v ceste rozvoja a šírenia sociálnych inovácií [2] na Slovensku. Aby mohli spoločensky prospešné inovácie pribúdať tak, ako to poznáme zo zahraničia, je potrebné nielen posilniť zdroje, ale aj nefinančnú podporu v tejto oblasti. Zreteľne najviac chýba priestor a kapacita pre sieťovanie, spoluprácu a zdieľanie skúseností.

Na rozdiel od technologických inovácií, ktorým sa v súčasnosti dostáva na Slovensku finančnej aj inštitucionálnej podpory, zostáva oblasť inovácií so spoločenským dopadom stále bez väčšej pozornosti. Preto na základe hĺbkových rozhovorov s viac ako dvadsiatimi kľúčovými osobnosťami vznikla prvá sonda do prostredia inovátorov. Medzi respondentmi boli nielen samotní sociálni inovátori, ale aj ich podporovatelia a donori, ako aj zástupcovia verejnej správy a biznisu.

Z analýzy vyplýva 9 hlavných bariér, ktoré brzdia rozvoj sociálnych inovácií na Slovensku:

1) obmedzené zdroje pre dlhodobé a inštitucionálne financovanie organizácií, 2) absencia priestoru pre sieťovanie a zdieľanie skúseností,
3) nízka znalosť a kapacita pre meranie dopadov,
4) nevyhovujúce medzisektorové vzťahy a vzájomné očakávania,5) chýbajúca podpora pre rozvoj multidisciplinárnych tímov v organizáciách,
6) disproporčná podpora v inovačných fázach,
7) nezáujem verejnej správy o inovačné riešenia a ich nízka adaptácia na systémovú úroveň, 8) rozdiely v očakávaniach donorov a inovátorov,
9) nerovnomerná podpora regiónov oproti Bratislave.

Štúdia bola zverejnená minulý štvrtok v Banskej Bystrici na stretnutí kľúčových hráčov na poli sociálnych inovácií na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo s cieľom naštartovať efekívnu medzisektorovú spoluprácu mimovládanej, súkromnej a verejnej sféry pri hľadaní a presadzovaní spoločných nástrojov na prekonávanie identifikovaných prekážok.

“Sociálni inovátori, žiaľ, nemajú na Slovensku na ružiach ustlané a musia čeliť mnohým prekážkam. Značné podfinancovanie tejto oblasti nebolo pre nás až takým prekvapením, čo nás však zarazilo, je nízka miera nefinančnej a inštitucionálnej podpory. Prostredie je veľmi rozdrobené, a preto musíme začať spoločne vytvárať priestor pre spájanie, vymenu skúseností a spoluprácu,” povedal Jan Kurka, riaditeľ nadácie Green Foundation.

“Diagnóza je jasná: sociálnym inovátorom dlhodobo chýba podpora pre realizáciu ich nápadov. Hlavne mnohí vzdelaní a tvoriví ľudia z východného a stredného Slovenska tak odchádzajú a hľadajú miesto pre svoje uplatnenie v Bratislave, či ešte ďalej. Ak bud tento stav pretrvávať, prídeme o osobnosti, ktoré sú ochotné rozvíjať spoločensky prospešné iniciatívy. Regiónom, ktoré stratia takýchto odvážnych ľudí s víziou, tak hrozí bolestný úpadok. Ak však poznáme príčiny problému, môžeme ich začať odstraňovať,” komentuje závery štúdie Štefan Straka, riaditeľ občianskeho združenia Svatobor.

“Ashoka podporuje sociálne inovácie takmer štyridsať rokov. Po celom svete prepájame viac ako 3 500 podnikavých ľudí, ktorí našli inovatívne riešenia tažiskových spoločenských problémov. Slovensko má v oblasti sociálnych inovácií vynikajúce príklady dobrej praxe, ale stále aj obrovský potenciál. Pokiaľ spoločne dokážeme prekonať čo i len časť bariér, ktoré sme vďaka sonde definovali, bude to pre slovenských inovátorov znamenať viac zdrojov, skúseností, a taktiež väčší dopad ich práce,” uviedla Pavlína Hořejšová, riaditeľka českej a slovenskej pobočky medzinárodnej organizácie Ashoka.

Sonda je výstupom medzinárodného projektu, ktorý vznikol vďaka podpore Mezinárodného vyšehradského fondu.

Ashoka v partnerstve s organizáciami Svatobor a Green Foundation zmapovala hlavné bariéry a výzvy, ktoré stoja v ceste rozvoju fungujúceho ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku.
© Ashoka, Green Foundation, Svatobor

Poznámky pre redakcie:

[1] Celé znenie štúdie “Rozhýbme Slovensko! Sonda do ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku” je k dispozícii na stiahnutie tu: https://ashoka.box.com/s/edqrwhlhr7g49evvo9zbgq0z7p8d4tvt a stručné zhrnutie záverov Sondy tu: https://ashoka.box.com/s/upi6j9o99s3eto8gac8meyl2ha1qkylp

[2] Pojem sociálne inovácie nie je na Slovensku taký zaužívaný ako v zahraničí. To ale neznamená, že u nás nie sú ľudia, ktorí by sa nedali označiť ako sociálni inovátori. Naopak, je ich tu dosť a môžeme ich nájsť vo všetkých možných oblastiach od komunitných aktivít, cez vzdelávanie a sociálne služby až po podnikateľskú sféru. Ashoka aj Green Foundation sa zameriavajú na ich podporu a na Slovensku v tomto smere spoločne vyvíjajú aktivity.

Ashoka je medzinárodná organizácia, ktorá od roku 1980 po celom svete vyhľadáva, prepája a podporuje sociálnych inovátorov – teda osobnosti z rôznych sfér spoločenského života, ktoré jedinečným a systémovým spôsobom a s podnikavosťou im vlastnou riešia najpálčivejšie problémy našej spoločnosti.

Green Foundation je mladá slovenská nadácia so stredoeurópskym presahom, ktorej cieľom je napomôcť spoločnosti pripraviť sa na kľúčové výzvy blízkej budúcnosti, vznikajúce predovšetkým v dôsledku nástupu digitálnych technológií a klimatickej zmeny. Sociálne inovácie chápe nadácia ako jeden z vhodných nástrojov spoločenskej zmeny.

Združenie Svatobor je pilotnou iniciatívou na východnom Slovensku, ktorá sa systematicky zameriava na podporu potravinovej a energetickej sebestačnosti rómskych komunít prostredníctvom ekologického poľnohospodárstva.

Kontakty:

Jan Kurka, riaditeľ nadácie Green Foundation
Email: jan.kurka@greenfoundation.eu, tel: +420 777 828 548

Pavlína Hořejšová, riaditeľka Ashoky v ČR a SR
Email: phorejsova@ashoka.org, tel: +420 777 133 936

Štefan Straka, riaditeľ organizácie Svatobor
Email: stef.straka@gmail.com, tel: +421 911 377 536