arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Ako ďalej s podporou sociálnych inovácií na Slovensku?

Kategórie:

podľa ashokaaustria

Sociálne inovácie sa čoraz viac vynárajú aj na Slovensku. O sociálnom podnikaní sa u nás hovorí vyše 10 rokov, avšak s rozpačitými výsledkami. V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o sociálnej ekonomike, ako aj niekoľko finančných nástrojov na podporu sociálneho podnikania zo zdrojov Európskej únie. Čo však vieme o sociálnych inováciách? S akými najväčšími prekážkami sa stretávajú inovátori? A nastal už čas na užšiu spoluprácu?

Organizácie Ashoka, Green Foundation a Svatobor uskutočnili v nedávnych mesiacoch vyše 20 rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi tohto sektora. Výsledky sondy budú predstavené na seminári “Ako ďalej s podporou sociálnych inovácií na Slovensku?” a v kruhu sociálnych inovátorov, ich podporovateľov a donorov sa bude diskutovať o možnostiach prekonávania bariér v oblasti sociálneho inovátorstva a rozvoja spoločných iniciatív.

utorok / 5. december 2017 / 13:00 – 17:00 Búdka 22 (na Búdkovej ulici 22 v Bratislave)

Program

12:30 Registrácia a občerstvenie

13:00 Otvorenie semináru a prezentácia sondy

13:30 Tematické workshopy:1) Ako môžeme lepšie spolupracovať?
2) Ako rozvíjať vzťahy donorov a inovátorov?
3) Ako merať dopady inovácií a čo s neúspechom?

15:30 Prestávka16:00 Zhrnutie výstupov workshopov a záver semináru

17:00 Slávnostné otvorenie Búdky 22 & vernisáž výstavy Martiny Rötlingovej

Popis workshopov

Workshop 1: Ako môžeme lepšie spolupracovať?

Zdá sa, že na Slovensku sociálni inovátori a podporovatelia zmien o sebe navzájom vedia, ale nevyužívajú potenciál spolupráce, najmä v súvislosti so škálovaním a presadzovaním systémovej zmeny. Podľa zistení sondy, chýba u nás priestor pre výmenu názorov a know-how, pravidelné stretávanie a vecná diskusia nad spoločenskými výzvami. Vyskytuje sa aj vzájomná nedôvera, konkurenčný zápas o zdroje, egoizmus. Napriek tomu existuje zhoda na potrebe to zmeniť a užšie spolupracovať v záujme väčšej synergie.

Diskutovať budeme o súčasných stratégiách sieťovania a výmeny skúseností a možnostiach vytvárania nových nástrojov a priestoru pre spoluprácu a sieťovanie.

Workshop 2: Ako rozvíjať vzťahy donorov a inovátorov?

Možnosti financovania jednotlivých fáz inovačného cyklu na Slovensku sú značne limitované a nevyvážené. Väčšina zdrojov má krátkodobý charakter, často chýba priestor pre testovanie nápadov či meranie dopadov. To sa odráža aj na nízkej miere škálovania inovácií a ich prenosu na systémovú úroveň, pretože chýbajú kapacity na advokáciu, lobbying, PR. Problematický je aj výber projektov, často prevažuje marektingová atraktivita nad kvalitou a tlak na stále nové nápady. Postupne silnie potreba zmeniť tento prístup, otvoriť debatu o dlhodobej spolupráci medzi donormi a prijímateľmi podpory, inštitucionálnej podpore, financovaní špecifických aktivit ako testovanie, meranie dopadov, advokácia a pod.

Diskutovať budeme o potrebách prijímateľov a možnostiach donorov, ako aj možnostiach nových prístupov v tejto oblasti.

Workshop 3: Ako merať dopady inovácií a čo s neúspechom?

Sociálne inovácie možno prirovnať k technologickým inováciám (start-upom), keďže zahŕňajú podobne vysokú mieru rizika. Na Slovensku sa však takmer nehovorí o meraní dopadov inovačných projektov, stále prevláda vykazovanie indikátorov a kontrola použitia rozpočtu. Minimálna pozornosť je venovaná meraniu efektov testovaného riešenia. Chýba finančná ako aj metodická podpora, často aj záujem o skutočný dopad. V dôsledku toho často dochádza k vytváraniu falošného dojmu “úspechu” všetkých projektov a pre “zlyhania” neostáva priestor. Existujú však už i prípady projektov, ktoré venujú väčšiu pozornosť meraniu dopadov a evaluácii.

Diskutovať budeme o tom, aký prínos by mohlo mať meranie dopadu v oblasti sociálnych inovácií a ako dosiahnuť, aby aj neúspech bol považovaný za legitímny výsledok.

 

Seminár Ako ďalej s podporou sociálnych inovácií na Slovensku? pripravujú organizácie Ashoka, Green Foundation a združenie Svatobor s finančnou podporou Visegrad Fund.