arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

MariaSchejbal

Country, Date of election

Poland 2003

Field

Health

Maria wykorzystuje teatr, by stworzyć pozytywne doświadczenia dla osób z  niepełnosprawnością zamieszkałych w Polsce. Jej program zachęca do aktywnego uczestnictwa i integracji oraz szerszych rozmów społecznych, a także do wsparcia społeczności lokalnych, terapii i instytucjonalnej opieki społecznej w celu zmobilizowania osób  z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, narkomanów, seniorów oraz trudną młodzież do działania.

 

Problem

Społeczeństwo obywatelskie wymaga równego udziału różnych grup społecznych w procesach decyzyjnych oraz zdolności jednostek do wyrażania potrzeb i emocji. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, a także uzależnieni od narkotyków i osoby z poważnymi problemami osobistymi, bez względu na wiek, często są wyłączane z tego procesu. Ich prawa do twórczego życia, rozwoju, uczestniczenia we wspólnocie pozostają mocno ograniczone. Społeczeństwo nie jest wystarczająco otwarte, by wykorzystać różnorodność doświadczeń i zdolności. Grupy marginalizowane muszą się konfrontować z uprzedzeniami, niechęcią, czasem wrogością. Większość organizacji i instytucji kieruje programy do ściśle określonych środowisk na przykład do niewidomych lub dzieci z gangów miejskich. To sprawia, że grupy te zamykają się i jeszcze mocniej izolują od głównego nurtu społeczeństwa. Brakuje spójnej strategii wymiany doświadczeń i komunikacji między grupami zagrożonymi wykluczeniem. Brakuje też wysokiej jakości materiałów, które opisują metody angażowania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne.

Impact

Maria jest współtwórczynią  Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku-Białej. Prowadzi tam warsztaty terapii zajęciowej, które integrują i wspierają osoby z dysfunkcjami. Maria ze swoimi rozwiązaniami dociera do środowisk hermetycznych, mocno wyizolowanych ze społeczeństwa, jak niedosłyszący, czy byli narkomani. Dzięki sztuce, osoby zwykle marginalizowane i „niewidzialne” mogą opowiedzieć swoją historię, wyrazić emocje, nadać konkretny kształt uczuciom i marzeniom. Maria wkłada też dużo pracy upowszechnianie swoich doświadczeń. Teatr Grodzki organizuje kursy, konferencje i szkolenia dla terapeutów i nauczycieli. Drukuje książki, czasopisma i prowadzi bibliotekę internetową. Stowarzyszenie kieruje też Zakładami Aktywności Zawodowej, tworzy miejsca pracy dla niepełnosprawnych, a także aktywizuje długotrwale bezrobotnych, zapewniając im pomoc psychologiczną i szkolenia ułatwiające powrót na rynek pracy.

Idea

Maria używa teatru do tworzenia pozytywnych doświadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Dąży również do mobilizacji trudnej młodzieży, osób starszych i uzależnionych od narkotyków, poprzez połączenie sił lokalnych społeczności, ośrodków terapeutycznych i instytucji opieki społecznej. Jej program ma zachęcić do aktywnego uczestnictwa i integracji. W społeczeństwie, w którym każda marginalizowana grupa jest delegowana do instytucji specjalnego przeznaczenia, Maria unika izolowania środowisk. Nie skupia się na konkretnej niepełnosprawności, lecz tworzy uniwersalną metodę, dzięki której wszyscy spotykają się, wymieniają się opinie, emocje i doświadczenia. To umożliwia dorastanie i rozwój. Większość projektów z udziałem niepełnosprawnych ma ograniczony zasięg. Zamiast próbować budować dużą organizację, Maria zaszczepia swoje pomysły w całej Polsce, dostarczając kompleksowych szkoleń, warsztatów, a także internetowego wsparcia nauczycielom i instruktorom zainteresowanym jej metodą. Podopieczni Marii nabierają pewności siebie i często sami stają się liderami warsztatów.

Vision

Maria dąży do zbudowania w Bielsku-Białej teatru integracyjnego. Chce by ludzie borykający się z problemami mieli przestrzeń, w której czują naprawdę bezpiecznie i komfortowo. Stała siedziba pozwoli stowarzyszeniu rozszerzyć zakres działalności, a także tworzyć długofalowe plany. W tym wyjątkowym miejscu ludzie, których głos jest najczęściej pomijany, będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem i przełożyć je na język sztuki. Scena teatru będzie pełnić ważną rolę nie tylko w życiu twórców przedstawień, ale i widzów. Pozwoli im spojrzeć na świat z nowej perspektywy, dostrzec to, co na co dzień pozostaje niewidoczne i rozwinąć swoją wrażliwość. Maria wierzy, że to umożliwi budowanie bardziej otwartego, tolerancyjnego i równego społeczeństwa.

Motivation

Maria głęboko wierzy w moc sztuki. Na studiach zetknęła się z teatrem lalkowym, co całkowicie odmieniło jej życie. Język teatru jest na tyle uniwersalny, że umożliwia porozumienie różnych grup ponad społecznymi podziałami. Działalność artystyczna tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń i idei. Dzięki pracy Marii udało się przezwyciężyć własne ograniczenia – z nieśmiałej dziewczyny przeobraziła się w dobrego trenera i lidera organizacji, nie tracąc po drodze swojej wyjątkowej wrażliwości.

Kontakt

Teatr Grodzki

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.