arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

KrzysztofStanowski

Country, Date of election

Poland 2000

Field

Civic participation

Krzysztof stymuluje rozwój lokalnych grup wolontariuszy w całej Europie Środkowej i Wschodniej i łączy ich w rozwijające się sieci edukatorów i liderów społecznych. Uważa on, że te sieci zaangażowanych osób są niezbędne do rozwiązywania palących problemów lokalnych i regionalnych. Poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej i ponadregionalnej dąży do zastąpienia nacjonalizmu i uprzedzeń regionalnych proaktywnymi działaniami i współpracą w sektorze obywatelskim.

Problem

Upadek komunizmu w Europie Środkowo – Wschodniej, niósł za sobą silne przekonanie ludzi, że demokracja stanie się lekarstwem na społeczne i ekonomiczne problemy regionu. Zamiast jednak stać się ostatecznym lekarstwem na wszystkie problemy, zniszczenie starych struktur politycznych spowodowało pojawienie się wielu nowych problemów i wyzwań dla  wyłaniającego się sektora obywatelskiego. Po upływie dekady od rozpadu związku sowieckiego systemy demokratyczne pozostają słabe lub nie istnieją.

Impact

Działania Fundacji koncentrują się na trzech głównych obszarach: socjalizacja i demokratyzacja szkół, obowiązek obywatelski oraz aktywizm, solidarność globalna. Od rozpoczęcia programu przez Krzysztofa w 1989 roku przyciągnął on około 11 000 uczestników, z których 3600 przeszkolono w 1998. Krzysztof z pomocą swoich woluntariuszy zorganizował wiele warsztatów w Polsce, Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie. Fundacja ciągle powiększa swoja bazę publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej i społeczeństwu obywatelskiemu, włączając w to materiały szkoleniowe i metodologiczne. Krzysztof pełni w niej jedynie rolę doradczą: w międzyczasie był wiceministrem do spraw zagranicznych i inicjatorem ustawy o współpracy rozwojowej, a także wieloletnim prezesem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Idea

Według Krzysztofa wzmacnianie wysiłków na szczeblu lokalnym oraz wspieranie organizacji pozarządowych jest kluczem dla przemiany demokratycznej na dużą skalę w Polsce i krajach sąsiedzkich. Sukces i ekspansja jego programu wskazują na duże zaangażowanie Krzysztofa w ustanawianie silnych grup działających lokalnie, które dzielą się informacją i strategiami wdrażania zmian o charakterze społecznym. Te niewielkie grupy, składające się z wolontariuszy szkoleniowców oraz liderów wspólnot współpracują ściśle na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych i odbudowy świadomości społecznej. Prowadzą także szkolenia celem wzmacniania u ich uczestników umiejętności obywatelskich.

 

Vision

Fundacja Edukacja dla Demokracji ma na celu inicjację, wsparcie i prowadzanie działań o charakterze edukacyjnym celem propagowania idei demokracji i przygotowania ludzi do pracy na jej rzecz i uczestnictwa w instytucjach demokratycznych. Wspierają wspólnoty lokalne w ich działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego a także promują wysokie standardy etyczne oraz profesjonalizm w sektorze obywatelskim.

Motivation

To rodzice wprowadzili Krzysztofa w idee aktywizmu, dając mu także przykład własnymi działaniami. Krzysztof skoncentrował swoje działania na sektorze rządowym. W latach 1980tych w wyniku zaangażowania w działania Solidarności został skazany na dwa lata więzienia. W 1992 po otwarciu programu dla Suwałk – gorzej rozwiniętego regionu w Polsce, Krzysztof był doradcą i szkoleniowcem w Polsce i na Ukrainie. Podróż ta doprowadziła do wzrostu jego koncentracji na między-regionalnych reformach prowadzonych na dużą skalę.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.