arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

JacekPurski

Country, Date of election

Poland 2017

Field

Human Rights

Jacek zmniejsza ryzyko zagrożeń wynikających z ekstremizmów i przestępstw motywowanych nienawiścią w społecznościach poprzez wyposażanie nauczycieli, rodziców, policjantów i pracowników socjalnych w niezbędny know-how i umiejętności w celu identyfikacji wczesnych sygnałów procesu radykalizacji, który dotyka młodzież w Polsce i Europie.

Problem

Proces radykalizacji jest złożonym zjawiskiem dotyczącym poszczególnych osób lub grup, które zaczynają przejawiać brak tolerancji wobec podstawowych wartości demokratycznych, takich jak równość i różnorodność, a także rosnącą skłonność do korzystania z siły, jako środka do osiągnięcia celów politycznych, które negują i / lub podważają demokrację. Osoba przechodzi przez kolejne etapy radykalizacji, które mogą prowadzić do aktu terrorystycznego. Proces ten jest podobny dla wszystkich ekstremizmów: islamskiego, radykalnie prawicowego, jak również niektórych ruchów lewicowych.

Kryzys migracyjny, problemy gospodarcze, zła sytuacja młodych ludzi na rynku pracy, wynikające z tego uczucie wykluczenia i braku perspektyw – są głównymi powodami rosnącej popularności ekstremizmu w Europie. Procesy radykalizacji może zostać wypełniony przez treści dostarczone przez różne ideologie, takie jak ekstremizm islamski (np. we Francji od 2015 roku liczba ekstremistów islamskich podwoiła się, a 20% z nich jest niepełnoletnich), czy też ekstremizm nacjonalistyczny. Popularność zyskują slogany ksenofobiczne i neofaszystowskie. 52% Polaków zauważyło eskalację postaw nacjonalistycznych. Liczba przestępstw przeciwko ludziom arabskiego pochodzenia w Polsce wzrosła trzykrotnie. Polski Rzecznik Praw Człowieka informuje, że doświadczamy drastycznego zmiany w obszarze tego co nazywamy przestępczością motywowaną nienawiścią – przez lata mieliśmy do czynienia głównie z mową nienawiść, trollingiem i inwektywami, obecnie coraz częściej pojawiają się napaści na cudzoziemców, lub osoby o odmiennym wyglądzie.

 

Impact

W całej Polsce  Jacek wyposażył już wiele szkół w niezbędny know-how, umiejętności i systemy reagowania – ponad 12 500 dzieci uczęszcza do szkół, w których nauczyciele wiedzą jak chronić swoich uczniów i społeczność przed radykalizacją na bardzo wczesnym etapie. Jego zespół, który ciągle się rozwija, przeprowadza teraz szkolenia w kolejnych 30 szkołach, co przekłada się na około 30 000 uczniów. Efekty są oszałamiające – 98% nauczycieli przyznaje, że treść dostarczona przez Instytut Bezpieczeństwa Społecznego ma znaczenie dla ich pracy, a 90% nauczycieli deklaruje, że zmienili już swoje praktyki w kierunku zauważania wczesnych oznak radykalizacji w swoich szkołach i przeciwdziałania im.

Poprzez nauczanie policji o wczesnych przejawach radykalizacji, a także możliwych „miękkich” interwencjach, Jacek zmienia rolę policji i tworzy prawdziwą zmianę postrzegania i myślenia. Zespół Jacka przeszkolił setki policjantów. W Polsce przeszkolono wszystkich funkcjonariuszy policji specjalizujących się w „przestępczości motywowanej nienawiścią” (500 osób), by mogli współpracować z nauczycielami i innymi lokalnymi podmiotami w celu zapewnienia bezpieczeństwa, rozumianego jako wspólny wysiłek społeczności. Co trzeci oficer policji wyszkolony przez Jacka zgłosił, że wykorzystał w swoich działaniach zdobytą wiedzę.

 

Idea

W odpowiedzi na proces radykalizacji stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, Jacek stworzył strategię edukacyjną, która pozwala członkom społeczności zapewnić, że młodzi ludzie z ich społeczności nie będą ulegali procesowi radykalizacji. Nie oznacza to zwiększenia nadzoru ani kontroli. Co więcej, nie oznacza to uzbrojenia obywateli w broń palną, ale uzbrojenie ich w wiedzę, świadomość i wrażliwość na wczesne przejawy radykalizacji.

Unikatowy proces opracowany przez Instytut Bezpieczeństwa Społecznego zaczyna się od identyfikacji kluczowych podmiotów. Jacek postanowił rozpocząć ten proces z partnerami hurtowymi, w pierwszej kolejności z społecznościami szkolnymi (dyrektorami, nauczycielami, rodzicami, uczniami) i policjantami. W następnych etapach procesu zaprojektowanego przez Jacka Instytut będzie pracował z pozostałymi członkami „lokalnych zespołów wczesnego reagowania”, takimi jak urzędnicy administracji lokalnej i pracownicy socjalni.

Jacek i jego zespół dostarczają tym grupom specjalistyczne szkolenia łączące wiedzę o bezpieczeństwie fizycznym z wiedzą na temat procesu radykalizacji. Następnie następuje dystrybucja materiałów edukacyjnych, które są wskazówkami do dalszych działań. Uzupełnieniem jest budowana sieć wsparcia „lokalnych zespołów wczesnego reagowania”. Ten wysiłek jest poparty przez dobrze zaplanowaną kampanią medialną.


W wyniku pracy Jacka i jego zespołu rola każdego członka społeczeństwa przesuwa się z potencjalnej ofiary na aktywnego budowniczego wspólnego zaufania i współpracy na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Vision

Kolejnym etapem procesu jest pielęgnowanie i animowanie sieci „lokalnych zespołów wczesnego reagowania” wyposażonych w wiedzę, umiejętności i systemy do wykrywania i reagowania na wszelkiego rodzaju przejawy procesu radykalizacji na jak najwcześniejszym etapie, tak aby młodzi ludzie byli chronieni przed angażowaniem się w radyklany ekstremizm i akty terroryzmu. Ta sieć utworzona przez połączenie istniejących aktorów ma na celu wyzwolenie ich z indywidualnych kontekstów i uświadomienia im efektu synergii, jaki mogą tworzyć razem. Sieć „lokalnych zespołów wczesnego reagowania” ma stać się aktywnym, samouczącym zespołem zespołów wdrażającym nowe podejście w kwestii bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. Według Jacka system sieci powinien być w pełni operacyjny do 2023 r. Jako struktura wsparcia dla tej sieci, Jacek i jego Instytut szkoli wszystkich polskich samorządów zajmujących się równouprawnieniem i prawami człowieka, zapewniając, podatny grunt pod zmiany systemowe także w administracji lokalnej.

Jacek ma zamiar rozpowszechniać sieć „lokalnych zespołów wczesnego reagowania” do innych krajów, w których może pomóc ludziom poczuć się bezpieczniej, ponieważ według niego reagowanie na wczesne oznaki radykalizacji budzi bezpieczniejsze środowisko dla wszystkich członków społeczności lokalnej.

Motivation

Jacek jako nastolatek był członkiem sceny muzycznej hardcore / punk. Ze względu na muzykę, której słuchał, stał się celem neofaszystowskich skinheadów, którzy byli wówczas aktywni w polskich miastach (lata 90.). Wtedy właśnie Jacek po raz pierwszy spotkał się z młodzieżą poddaną procesowi radykalizacji. I od tego momentu angażował się w temat radykalizacji, ekstremistów, przemocy z nienawiści i pracy społecznej w celu aktywnego zwalczania tych ideologii.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.