arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

IreneuszBiałek

Country, Date of election

Poland 2017

Field

Economic development

Irek stracił wzrok jako dziecko i doskonale rozumie wyzwania stojące przed osobami  niepełnosprawnymi zarówno na rynku pracy, jak i na uczelniach. Po przekształceniu polityki i standardów dotyczących włączenia osób z niepełnosprawnościami do edukacji uniwersyteckiej, Irek skupia się obecnie na rozwiązaniach dotyczących zatrudnienia. Wzmacnia menedżerów ds. różnorodności i CSR, by stawali się prawdziwymi ambasadorami zmiany i przekształcali kulturę firm od wewnątrz, zatrudniając pracowników w oparciu o ich talenty i zapewniając wszystkim równe traktowanie oraz dobre środowisko pracy.

Problem

Irek stracił wzrok jako dziecko i doskonale rozumie wyzwania stojące przed osobami  niepełnosprawnymi zarówno na rynku pracy, jak i na uczelniach. Po przekształceniu polityki i standardów dotyczących włączenia osób z niepełnosprawnościami do edukacji uniwersyteckiej, Irek skupia się obecnie na rozwiązaniach dotyczących zatrudnienia. Wzmacnia menedżerów ds. różnorodności i CSR, by stawali się prawdziwymi ambasadorami zmiany i przekształcali kulturę firm od wewnątrz, zatrudniając pracowników w oparciu o ich talenty i zapewniając wszystkim równe traktowanie oraz dobre środowisko pracy.

Choć firmy twierdzą, że wspierają różnorodność swoich zespołów, statystyki pokazują coś innego. W Polsce w 2016 r. zatrudniono tylko 23% osób z niepełnosprawnościami (w wieku produkcyjnym). Połowa z tych 23% pracowała w tzw. zakładach pracy chronionej, a nie w zwykłych przedsiębiorstwach. Wskaźniki zatrudnienia osób w wieku powyżej 55 lat w większości krajów UE są o 20% niższe od wskaźników zatrudnienia wśród osób w wieku od 25 do 54 lat. Z drugiej strony Google ogłasza, że spośród wszystkich jego pracowników 2% ma czarny kolor skóry. W globalnym dziale technicznym Google ten wskaźnik wynosi tylko 1%. Odsetek osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych przez władze lokalne i administrację centralną w Polsce wynosi natomiast 0,6%.

Bezrobocie i bierność zawodowa są powszechnie obecne na polskim i europejskim rynku. Dowody na daleko idące, negatywne konsekwencje utraty miejsca pracy są klarowne: brak pracy może prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego i fizycznego, a nawet podwyższenia wskaźników śmiertelności. Bezrobocie, znane jako przyczyna wyuczonej bezradności, przynosi konsekwencje, takie jak wycofywanie się i zniechęcenie do innych form życia społecznego, na przykład kultury, czy zwyczajnej socjalizacji.

Impact

Poprzez działania w ramach Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN, Irek identyfikuje ambasadorów zmiany wewnątrz firm i tworzy z nich grupy zadaniowe, w których współpracują ze sobą ludzie zajmujący się  zagadnieniami związanymi z różnorodnością i włączeniem społecznym. Irek tworzy im szansę doskonalenia umiejętności, zdobywania wiedzy i doświadczenia, także od osób wywodzących się z grup zagrożonych wykluczeniem. W wyniku tego procesu, menedżerki i menedżerowie zaczynają bardziej wpływać na kulturę organizacji od dołu, zmieniając dotychczasowe myślenie i utarte schematy. Oni sami oraz ich koleżanki i koledzy w firmach stają się bardziej otwarci na ideę zatrudniania osób dotąd marginalizowanych w ramach działań związanych z CSR – biznesem społecznie odpowiedzialnym. Kultura organizacyjna zmienia się, gdy menedżerowie zaczynają już dziś dostrzegać potencjał ekonomiczny w tych osobach i są świadomi narzędzi i rozwiązań, które pomagają im funkcjonować w strukturze korporacyjnej. Takich świadomych menedżerów Irek nazywa Menedżerami Jutra. Uruchamiają oni efekt domina. Od tej chwili zmiany są nieuniknione i bardzo trudne do zatrzymania. Firmy, z którymi Irek pracuje zmieniają podejście do różnorodności, a już dzisiaj są pracodawcą dla kilkudziesięciu tysięcy osób w Polsce.  Do tej pory współpracował z kilkunastoma dużymi firmami, takimi jak Capgemini, Roche, Google, Shell, Ikea, CISCO i wiele innych, w tym przedsiębiorstw lokalnych.

Idea

Irek wyobraża sobie także społeczeństwo jutra, w którym pracodawcy działają w oparciu o przekonanie, że każda osoba, niezależnie od zdolności fizycznych i psychicznych, wieku lub pochodzenia, może stać się jego aktywnym członkiem. Niemniej jednak, osiąganie inkluzywnego zatrudnienia w oparciu o różnorodność w miejscu pracy jest trudne, ponieważ wymaga pogłębionego zrozumienia złożonych potrzeb każdej grupy defaworyzowanej. Chociaż prezesi stworzyli nowe stanowiska, takie jak menedżerowie CSR, czy menedżerowie ds. różnorodności, aby pokazać swoje zaangażowanie społeczne, często nie zapewniają im wystarczającej pomocy, zasobów, know-how ani grup wsparcia, by praca osób na tych stanowiskach mogła realnie zmieniać rzeczywistość w firmie.

Irek zidentyfikował  samotnych wojowników – pracowników ds. CSR i różnorodności w firmach – jako „ukryte aktywa”. Zdał sobie sprawę, że wyposażenie menedżerów w umiejętności, wiedzę specjalistyczną i grupę praktycznego wsparcia jest kluczem do przekształcania firm od wewnątrz. Po transformacyjnym doświadczeniu, które Irek tworzy dla menedżerów, stają się oni ambasadorami różnorodności wewnątrz swoich firm i pomagają oni innym członkom swoich organizacji stawać się naprawdę otwartymi na różnorodne źródła talentów. Irek stworzył prosty, ale skuteczny sposób, aby zmieniać ich rolę z „liści figowych” (zakrywających fakt, że ich firmy nie zrobiły wiele w obszarze różnorodności) w prawdziwych Menedżerów Jutra, którzy odmieniają zespoły i kulturę organizacyjną.

Vision

Irek w oparciu o e-platformę i sieci Menedżerów Jutra planuje utworzyć w 2030 r. Centrum Wsparcia Różnorodności Zawodowej, intelektualnej i know-how. Ma to na celu wyeliminowanie luki intelektualnej i zawodowej, której same firmy ani uniwersytety nie mają zamiaru lub zdolności zniwelować. Centrum będzie zapleczem dla „basenów talentów” oraz zapewni wsparcie dla dużych procesów zorientowanych na różnorodność w organizacjach. Ostatecznym celem jest zmiana myślenia i postaw, zmierzająca w stronę pełnego uczestnictwa grup dotąd słabszych i wykluczanych w życiu społecznym i gospodarczym. Według Irka, “jutro” wszyscy menedżerowie będą musieli być świadomi, otwarci i włączający. Dlatego właśnie Irek nazwał swoją organizację Fundacja Menedżerowie Jutra. Już dziś zależy mu na tym, aby menedżerowie, z którymi współpracuje nieśli ze sobą te wartości, stając się jutro liderami zmian na lepsze.

Motivation

Irek stracił wzrok, gdy był nastolatkiem. Jako młody człowiek uważał, że ukończenie studiów wyższych jest najlepszym sposobem na karierę na otwartym rynku pracy. Pierwsze wyzwania, przed którymi stanął, dotyczyły edukacji. Dlatego spędził ponad 15 lat na dostosowaniu instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W 1999 r. został zatrudniony jako Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych w swojej Alme Matris. Było to pierwsze tego typu stanowisko na Uniwersytecie Jagiellońskim i trzecie w Polsce. Nie istniało wiele polskich przykładów do naśladowania, nie ustanowiono budżetu i nikt tak naprawdę nie był zainteresowany sukcesem tego przedsięwzięcia. Jednak potrzeby były realne, a Irek zdeterminowany.  Irek był w miejscu, w którym znajduje się dziś wielu menedżerów ds. CSR / różnorodności – mają oni cele, w które nikt nie wierzy, a zatem nie mają realnego wsparcia. Jego zadanie nie było priorytetem dla Uniwersytetu, był sam i nie miał zespołu. Irek zdobył zewnętrzne fundusze na wyjazdy za granicę i dowiedział się jak może funkcjonować włączający uniwersytet, inicjował spotkania pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych z innych polskich uczelni i koordynował wiele projektów europejskich poświęconych tej problematyce.

W wyniku tego procesu powstał duży i dobrze przygotowany do swojej pracy zespół. Doświadczenia Irka z sektora edukacji wyższej pozwalają mu wierzyć, że ścieżka ta jest do powtórzenia w biznesie poprzez wzmacnianie znaczenia i potencjału jaki powinni mieć w firmach menedżerowie ds. CSR i różnorodności.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.