arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

AndrzejJuros

Country, Date of election

Poland 1999

Field

Education

Andrzej rozpoczynał działalność jako organizator praktycznych programów treningowych dla osób z niepełnosprawnością, szczególnie dla tych żyjących na odizolowanych obszarach wiejskich. Obecnie działa też na rzecz przywrócenia podmiotowości nie tylko osobom indywidualnym, ale też grupom lokalnym, mniejszym instytucjom działającym głównie na obszarach wiejskich.

 

Problem

Działania Andrzeja koncentrowały się na przeciwdziałaniu wykluczeniu osób z niepełnosprawnością głownie na obszarach wiejskich poprzez programy treningowe, które dają możliwość samodzielnego kształtowania własnego życia. Kiedy problem ten został wstępnie zaadresowany przez organizację założona przez Andrzeja, zwrócił on uwagę na destrukcyjny wpływ konfliktu. Płaszczyzna konfliktu dzieli instytucje rządowe, samorządowe i organizacje społeczne. Według Andrzeja konstruktywną odpowiedzią na ten problem jest  zwiększenie roli inicjatyw społecznych w Polsce.

Impact

W kwestii aktywizacji niepełnosprawnych przeprowadził on liczne szkolenia przykładowo w przedsiębiorstwach społecznych zatrudniających osoby ze schizofrenią. Andrzej prowadzi obecnie także dwuletni projekt monitoringu wdrożenia konwencji ONZ dotyczącej integracji osób z niepełnosprawnościami. Także w projektach instytucjonalnych stara się on integrować w społeczności lokalne, w tym niepełnosprawnych, aby korzystali z takich samych praw jak pozostali członkowie społeczności.

Andrzejowi udało się doprowadzić do ogólnopolskiego porozumienia uniwersytetów ludowych i stworzyć partnerstwo na rzecz ich rozwoju. Efektem jego działań jest także tworzenie lokalnych grup działania – z uwagą na wzbudzenie w nich ducha solidarności, a także wskazywanie na służebność instytucji wobec mieszkańców oraz ich aktywizację przykładowo poprzez utworzenie funkcji animatora lokalnego.

Idea

Andrzej dąży do utworzenia forum dyskusji nad koncepcją rozwoju idei uniwersytetów ludowych i stworzenia mapy drogowej dla przywrócenia im dawnej świetności. Zmierza do integracji środowisk związanych z podupadającymi uniwersytetami ludowymi,  przeciwdziałania utracie przez nie potencjału oraz stworzenia partnerstwa na rzecz ich rozwoju.

Inną kwestią jest pobudzanie społeczności lokalnych poprzez uruchamianie endogennych procesów oddolnego kierowania przez mieszkańców a nie samorząd. Andrzej dąży do budowy partnerstw międzysektorowych na linii biznes – administracja – organizacje społeczne. Przykładem jest kierowana przez mieszkańców społeczność Leśny Krąg w Janowie Lubelskim, w której pełni on rolę facylitatora tego partnerstwa, celem umocnienia wspólnoty lokalnej w tym powiacie. Ostatecznie działa na rzecz poprawienia sytuacji małych szkół i całej oświaty powołując się na zasadę pomocniczości państwa, deklarowaną, jednak w rzeczywistości nie realizowaną.

Vision

Jego wizja polega na poszukiwaniu płaszczyzny przeniesienia idei Akademii Innowatorów Społecznych, realizowanej niegdyś przez Ashokę w Polsce, do uniwersytetów ludowych, które maja stać się platformą szkoleniową dla innowatorów społecznych, między innymi poprzez lokalne grupy wsparcia. Pierwsza taka próba powstała w Adamowie, gdzie wraz z wójtem podjęli próbę utworzenia uniwersytetu ludowego na infrastrukturze nowoutworzonej szkoły zawodowej. UL w Adamowie ma być zorientowany na obszary wiejskie. Ma na celu przywrócenie elit środowisk wiejskich. W działalności dydaktycznej wypracowuje metody dydaktyczne szkolenia studentów pod kątem innowacji społecznej w społecznościach lokalnych.

Motivation

Andrzeja najbardziej motywuje do działania możliwość obserwowania dokonującej się zmiany, kiedy osoby z niepełnosprawnościami, które już nie potrzebują jego wsparcia, zgłaszają się by podzielić się swoimi sukcesami. Czasem motywujące są także porażki, takie jak decyzja Ministerstwa Edukacji o likwidacji części małych szkół w gminach, która doprowadzić może do integracji ruchu społecznego i dyskusji nad zasadą pomocniczości państwa, refleksji na stanem obecnym edukacji w Polsce. Inny przypadek to niskie zainteresowanie i wyznaczone fundusze na uniwersytety ludowe przez Ministerstwo Kultury, co stworzyło konieczność usamodzielniania ich, tak aby idea ta powróciła do systemu kształcenia dorosłych.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.