arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

AgataStafiej-Bartosik

Country, Date of election

Poland 2001

Field

Civic participation

Poprzez edukację i programy Agata twórczo przekształca rolę mediów w społeczeństwie polskim zwiększając świadomość na temat wielu palących problemów społecznych. Łączy różne środowiska, tak aby wzrastała społeczna świadomość problemów społecznych i ich rozwiązań i aby organizacje, które mają te rozwiązania w bardziej skuteczny sposób, przebijały się do świadomości społecznej i tym samym zwiększały wpływ swojego działania.

Problem

Hamowanie potencjału, a także brak dostępu do wiedzy i know-how w sektorze społecznym, a także współpracy międzysektorowej stanowi olbrzymi problem. Jest to przyczyną marnowania zasobów, konieczności odkrywania koła na nowo, a także pogłębiających się nierówności. Początkowo Agata zajmowała się problemem narzędziowo, dostarczając sektorowi organizacji pozarządowych narzędzi i wiedzy do prowadzenia efektywnej komunikacji na poziomie zbliżonym do organizacji komercyjnych. Obecnie rozwiązuje ten problem na poziomie  ekosystemu, ukazując możliwości współpracy i facylitując ją różnym aktorom społecznym.

Impact

Agata osiąga wpływ pełniąc rolę dyrektor krajowej Ashoki w Polsce. Ashoka przez ostatnie lata przeszła przez znaczną reorganizację wewnętrzną, która pozwoliła na wzmocnienie wpływu organizacji. Rzeczywistą jednak miarą sukcesu jest liczba zgłoszeń na członków Ashoki, których mieliśmy około 100 rocznie. W roku 2016 wybrano ich dwóch. Jeśli chodzi o pracę na rzecz ekosystemu to przeprowadziliśmy wywiady z jego kluczowymi aktorami ekosystemu, którzy go kształtują takimi jak Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, Fundacja Batorego, Klub Jagielloński oraz z Ashoka Fellows. Kolejny sukces to 14 firm w społecznym startupie, które dają zatrudnienie kilkuset osobom,  które inaczej nie miałyby pracy. Pozyskano ponad 40 doradców pro bono dla przedsiębiorców społecznych objętych projektem. Liczba beneficjentów wszystkich Ashoka Fellows szłaby w miliony. Pojawili się też ważni darczyńcy. Ludzie którzy odnoszą sukcesy biznesowe – mówią że to jest dobry sposób zmieniania świata

Idea

Agata założyła kilka organizacji między innymi Fundację Komunikacji Społecznej w Polsce oraz SMartKollektiv w Serbii. Działają one ciągle promując wysokie standardy komunikacji społecznej. Agata, poza kampaniami, komunikacją i marketingiem, pracuje nad budową koalicji, włączaniem biznesu do pracy na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. W Fundacji Ashoka Agata uruchamia obecnie prace na rzecz ogólnopolskiego dialogu na temat ekosystemu wsparcia dla innowatorów i przedsiębiorców społecznych. Chce, aby powstał złożony system elementów, które są budowane wspólnie lub jakie mogą budować inni aktorzy, którzy dzięki Ashoce nawiążą współpracę. Ashoka udziela wsparcia i ułatwia nawiązanie kontaktu celem współpracy.

Ashoka prowadzi też programy przybliżające ludziom świat, w którym każdy może być twórcą zmian na lepsze, takie jak Szkoły z mocą zmieniania świata czy Społeczny Start-up. W programie Społeczny Start-up udało się zbudować system, w którym innowatorzy społeczni mogą pracować z najlepszymi specjalistami i ekspertami, którzy wspierają ich działania swoją wiedzą i doświadczeniem. Teraz jest dobry moment, żeby się zastanowić nad skalowaniem tego modelu. Obsługiwanych jest w nim obecnie jedynie kilkunastu przedsiębiorców. Agata planuje rozszerzenie modelu we współpracy z Ministerstwem Rozwoju o 17 nowopowstałych inkubatorów innowacji społecznych.

Vision

Misją Agaty jako szefa Ashoki na Polskę jest, aby każdy mógł stać się twórcą zmian na lepsze. Konieczna jest też współpraca z uczelniami wyższymi, gdzie dużo musi się zmienić, aby wyposażały młodych ludzi w wartości i umiejętności i nastawienie, które pozwolą im budować lepsze społeczeństwo. Wychodzący z uniwersytetów powinni być elita nie tylko intelektualną, ale też etyczną, moralną, walczyć o wspólne dobro. Następnym krokiem jest włączenie uczelni wyższych do ekosystemu. Utworzyliśmy certyfikat Ashoka Journey to Changemaking – jak uczelnie może wejść na ścieżkę szkolenia liderów dobrej zmiany. Poszukuje też nowych kandydatów także, po to aby pokazywać ich światu, aby ludzie mogli czerpać inspirację. Każdy Ashoka Fellow jest taką wzmacniającą historią o tym że można i że warto robić więcej. Agata chce lepiej wykorzystywać media społecznościowe i Internet do promocji Ashoka Fellows.

Motivation

Agata nie lub niegospodarności, marnowania potencjału i nierównowagi – to jeden z głównych jej motywatorów. Spojrzenie ekosystemowe pozwala uchwycić dysproporcje. Do tego typu niegospodarności dojść może także w ekosystemie, gdy jego partnerzy nie wiedzą o sobie nawzajem, w pomocy społecznej, która nie wykorzystuje potencjału wszystkich ludzi etc. To z jednej strony niezgoda na niewykorzystywanie istniejącego potencjału a z drugiej strony ukazanie synergii i obszarów współpracy. Sieć Ashoki daje wgląd w wyjątkowe rozwiązania i pozwala jeszcze lepiej dostrzegać potencjały.

Kontakt

Ashoka Polska

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.