arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

MichałWroniszewski

Country, Date of election

Poland 1995

Field

Human Rights

Michał Wroniszewski, lekarz, tworzy ogólnokrajowy ruch na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami lub “wyjątkowych” do społeczeństwa w Polsce. Michał kładzie szczególny nacisk na osoby autystyczne i dzieci upośledzone umysłowo oraz ich rodziny.

Problem

Wiele rodzajów niepełnosprawności, a zwłaszcza autyzm, spotyka się z brakiem zrozumienia. Tym przede wszystkim zajmuje się Michał. Spotykamy się ze zjawiskiem słabego przygotowania nauczycieli do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, co prowadzi do sytuacji, w której wiele „specjalnych”  dzieci wypada z systemu edukacyjnego albo nigdy do niego się nie dostaje. Rodziny niepełnosprawnych dzieci doświadczają często głębokiego niepokoju dotyczącego niewiedzy na tematy powiązane z opieką nad ich dziećmi, czują się bezsilne i osamotnione. Ich standard życia ulega obniżeniu i często dochodzi do rozwodów. Ostatnie szacunki wykazują, iż w Polsce żyje około 30 000 ludzi z autyzmem, z czego jedynie kilka procent znalazło zatrudnienie.

Impact

W pierwszym roku działania Fundacji SYNAPSIS, stowarzyszeni, nauczyciele i rodzice przeszli szkolenia, podczas gdy jednocześnie starano się rozwijać nowe metody diagnozy. W 1999 roku utworzono Centrum dla Dzieci Autystycznych w Warszawie i wzięto pod jego opiekę około 300 rodzin. W 2005 utworzono także Ośrodek Dom i Praca dla dorosłych z autyzmem. Następnie w 2007 utworzono Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS i filię NZOZ-u. W budowie jest dom mieszkalny dla osób z autyzmem. Fundacja SYNAPSIS świadczy pełne spektrum usług dla osób z autyzmem, obejmujące diagnozę, terapię, rzecznictwo i poradnictwo, opiekę bezpośrednią oraz budowanie świadomości na temat osób z autyzmem. Przeprowadzono także kilka projektów wsparcia w obszarze aktywizacji zawodowej osób z autyzmem.

Idea

Michał Wroniszewski działając w polskiej służbie zdrowia, stara się budować ruch obywatelski na rzecz akceptacji i wsparcia dla dzieci, które są „inne” oraz dla ich rodzin. Udaje się to osiągnąć poprzez zmianę opinii publicznej. Częścią tego wysiłku są różnorodne projekty mające na celu wykazanie, iż dzieci z opóźnieniem, tak samo jak te z niepełnosprawnościami mają dużą większy potencjał rozwojowy niż się powszechnie uważa. Zależy to od ładunku miłości i cierpliwości jaki otrzymują. Ich rodziny natomiast zasługują na specjalny szacunek i wsparcie od wspólnot, w których przebywają.

Vision

Jego wizja opiera się na przekonaniu, że zmiana świadomości społecznej pociągnie za sobą zmiany polityk publicznych, a także budżetów państwowych oraz na przekonaniu, że koszt włączenia jednostki z niepełnosprawnościami do społeczeństwa jest niższy od utrzymania jej jako w pełni zależnego wyrzutka. Koncentruje swoje wysiłki na dzieciach z autyzmem oraz dzieciach z niedorozwojem umysłowym, jednak projekt ten można przystosować do potrzeb innych grup wymagających opieki. Michałowi udało się rozwinąć innowacyjny model społecznej i zawodowej aktywizacji dla osób z syndromem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym, a obecnie poszukuje on pracodawców i organizacji chętnych do jego wdrożenia.

Motivation

Michał ma autystycznego syna Dominika, który urodził się w 1982 roku. Od tego czasu Michał poświęcił się pracy na rzeczy tworzenia efektywnej sieci usług dla polskich dzieci o specjalnych wymaganiach oraz ich rodzin.

Kontakt

SYNAPSIS

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.