arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Regulamin

Regulamin Konkursu „NaprawiaMY z Veolią”

Regulamin konkursu na innowacje społeczne – inicjatywy, które w twórczy sposób rozwijają ideę kawiarenek naprawczych organizowanego w ramach programu „NaprawiaMY z Veolią”.

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na innowacje społeczne “NaprawiaMY z Veolią” (dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs zorganizowany jest z inicjatywy i przy wsparciu Fundacji Veolia Polska, z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, tel.: (22) 658 57 11, strona www: fundacja.veolia.pl (dalej: „Inicjator”)
 3. Koordynatorem i organizatorem konkursu jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego z siedzibą przy ul. Paca 40, 04-386 Warszawa, strona www http://ashoka-cee.org/ (dalej: „Organizator”).
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www www.naprawiamyzveolia.pl

II Wnioskodawcy

Udział w Konkursie mogą wziąć następujące podmioty:

 1. organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia);
 2. organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
 3. spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 4. spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
 5. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
 6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 7. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu oraz zysku na realizację celów społecznych;
 8. grupy nieformalne,

(dalej: „Wnioskodawcy”).

 1. W przypadku przyznania inicjatywie zgłoszonej przez grupę nieformalną wsparcia finansowego, grupa zobowiązana zostanie do sformalizowania działalności, poprzez założenie stowarzyszenia, fundacji lub zawarcia partnerstwa z podmiotem posiadającym osobowość prawną, który będzie odpowiedzialny za formalne przyjęcie darowizny oraz ewentualne rozliczenie wydatkowania środków. W przypadku braku osobowości prawnej lub partnerstwa, inicjatywa może zostać wykluczona z grona Laureatów.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Do udziału w Konkursie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego.

III Warunki przystąpienia do Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.naprawiamyzveolia.pl (dalej: Wniosek)
 2. Wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Wniosek jest podstawą do dokonania oceny merytorycznej aplikacji.
 4. Wniosek należy wypełnić w języku polskim.
 5. Wnioski są przekazywane wyłącznie członkom i członkiniom Jury w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej i wyłonienia laureatów oraz finalistów Konkursu.

IV Ocena Wniosków

Wnioski weryfikowane są pod względem formalnym w dwóch etapach:

Etap I: Zgłoszenia

Etap II: Ocena formalna Wniosków

Wybór finalistów

Wnioski pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym poddawane są ocenie merytorycznej, celem wyłonienia 10 finalistów Konkursu (dalej: „Finaliści”).

V Kryteria oceny wniosków

 1. Innowacyjność rozwiązania – kreatywne rozwinięcie idei Repair Cafe
 2. Współpraca międzysektorowa – zaangażowanie różnych instytucji [administracja lokalna, organizacje pozarządowe, przedstawiciele lokalnego biznesu]
 3. Potencjał upowszechnienia – możliwość zastosowania rozwiązania w innym kontekście
 4. Potencjał na trwałość rozwiązania – możliwość funkcjonowania inicjatywy po zakończeniu projektu
 5. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia z miast o ludności poniżej 50 tysięcy mieszkańców.

Wybór Finalistów Konkursu

 1. Decyzję o wyborze 10 Finalistów podejmuje Jury.
 2. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
 3. Wybór następuje w toku dyskusji i na podstawie głosowania bezwzględną większością głosów.
 4. Finaliści otrzymują wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa, o których mowa w punkcie IV Regulaminu po zakończeniu których mają szansę na znalezienie się w gronie finalistów Konkursu.
 5. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia z miast o ludności poniżej 50 tysięcy mieszkańców.

Wyłonienie Laureatów Konkursu

 1. Laureaci, po zakończeniu etapu szkoleń i doradztwa, poddawani są kolejnemu etapowi oceny, celem wyłonienia 5 laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci”).
 2. Kryteria oceny

Ocena zostanie dokonana poprzez odpowiedź na pytanie „ Czy innowator zmienia kluczowe elementy systemowe?” [na bazie modelu 5R]

  1. Czy buduje relacje między rolami w systemie, tam gdzie ich wcześniej nie było?
  2. Czy wzmacnia efektywność ról systemowych?
  3. Czy tworzy bodźce poprzez zmianę reguł systemu?
  4. Czy zwiększa dostępne w systemie rezerwy finansowe ?
  5. Czy znacząco polepsza rezultaty produkowane przez system?
 1. Wybór Laureatów Konkursu
 1. Decyzję o wyborze 5 Laureatów konkursu podejmuje Jury.
 2. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
 3. Wybór następuje w toku dyskusji i na podstawie głosowania bezwzględną większością głosów.

VI Sposób powoływania i pracy Jury

 1. W skład Jury wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki Inicjatora oraz Organizatora konkursu (dalej: „Jury”).
 2. Przed pierwszym posiedzeniem Jury osoby wchodzące w jego skład:
 3. zapoznają się z niniejszym Regulaminem oraz kryteriami oceny
 4. zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac Jury poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności (Załącznik nr 2).
 5. Jury podejmuje ostateczną decyzję o wyłonieniu Laureatów, a następnie Finalistów. Dzieje się to w toku dyskusji i na podstawie głosowania bezwzględną większością głosów.
 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia głosowania czuwa niezależny sekretarz który/która bezpośrednio po głosowaniu zlicza głosy i opracowuje listę Laureatów.
 7. Osoby wchodzące w skład Jury głosują osobiście.
 8. Z obrad Jury sporządzany jest protokół.
 9. Osoby wchodzące w skład Jury działają w sposób niezawisły. Są powołanie do rozstrzygnięć merytorycznych.
 10. Przy wydawaniu ocen osoby wchodzące Jury nie mogą ulegać jakimkolwiek wpływom lub sugestiom zewnętrznym.
 11. Osoby wchodzące w skład Jury, które są aktualnie zatrudnione w przedsiębiorstwie lub organizacji, która bierze udział w Konkursie nie mogą brać udziału w ich ocenie.
 12. Osoba wchodząca w skład Jury ma obowiązek wycofać się z udziału w pracach, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające dokonania właściwej oceny lub mogące podważyć bezstronność jego oceny.
 13. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą, bez wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem, osobiście kontaktować się z Wnioskodawcami, z wyłączeniem bezpośredniej wizytacji, uzgodnionej z Organizatorem.

VII Harmonogram Konkursu

 1. Wnioski konkursowe zbierane są w terminie od 17 maja do 10 czerwca 2019 roku.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu, w tym listy Laureatów nastąpi do 19 czerwca 2019 roku, w formie mailowej i na stronie internetowej www.naprawiamyzveolia.pl
 3. Pierwsze szkolenie dla Laureatów obędzie się w dniach 25-26 czerwca 2019 roku.
 4. Ogłoszenie Finalistów Konkursu nastąpi w terminie do 10 października 2019.
 5. Gala podsumowująca Konkurs odbędzie się 16 grudnia 2019.

VIII Nagrody

 1. Ustala się następujące rodzaje nagród:
  1. Nagrody dla Finalistów:
 1. wsparcie szkoleniowe – 10 finalistów będzie zaproszonych do wzięcia udziału w szkoleniu oraz do serii spotkań online, których tematyka będzie dostosowana do potrzeb organizacji oraz zgłoszonych Wniosków. Udział w szkoleniu jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.
 2. wsparcie doradcze– 10 finalistów otrzyma wsparcie w budowaniu strategii na poziomie lokalnym poprzez organizację lokalnych spotkań sieciujących angażujących laureatów, przedstawicieli Veolii w danej miejscowości, osób reprezentujących władze lokalne oraz Fundację Ashoka. Skorzystanie ze wsparcia doradczego jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.
  1. Nagrody dla Laureatów:
 1. wsparcie finansowe – 5 Laureatów Konkursu otrzyma wsparcie w postaci grantu w wysokości 8 000 PLN każdy.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania wsparcia finansowego w przypadku uznania przez Jury, że żadna z inicjatyw nie zasługuje na przyznanie wsparcia finansowego. W przypadku nieprzyznania wsparcia finansowego, Jury może zaproponować zwiększenie innego rodzaju wsparcia.

IX Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych.
 3. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zgłoszonych pomysłów w działaniach promocyjnych Konkursu i Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
 4. Ewentualna kwestia praw autorskich zostanie uregulowania indywidualnie z Wnioskodawcami.

 

X Postępowanie reklamacyjne

 1. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu Jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny prac przez członków Jury. Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie lub pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) albo pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu czterech dni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres e-mail: mkaleta@ashoka.org lub korespondencyjny: Fundacja Ashoka ul. Paca 40 04-386 Warszawa.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez komisję nadzorującą w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został Regulamin.
 2. Organizator może w każdym czasie z uzasadnionych przyczyn odstąpić od przeprowadzenia Konkursu.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.naprawiamyzveolia.pl
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
 5. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ashoka z siedzibą w Fundacja Ashoka ul. Paca 40 04-386 Warszawa, w razie pytań dotyczących administrowania danymi osobowymi: e-mail: mciesielskaploszaj@ashoka.org
 6. Przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie z Polityką ochrony danych osobowych https://www.ashoka.org/en-US/privacy-policy.
 7. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania znajdują przepisy kodeksu cywilnego

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Nazwa Wnioskodawcy

Forma prawna Wnioskodawcy

Numer KRS (jeżeli podmiot posiada)


Adres korespondencyjny


Tytuł inicjatywy

Miejsce realizacji zgłaszanej inicjatywy


Miejscowość, w której realizowana będzie zgłaszana inicjatywa:

 • Zamieszkuje powyżej 50 000 osób

 • Zamieszkuje poniżej 50 000 osób

Nazwa inicjatywy zgłaszanej do Konkursu


Jaki problem społeczny rozwiązuje lub minimalizuje zgłaszana inicjatywa? Jak jest on udokumentowany, co o nim wiemy? Diagnoza. (maks. 2000 znaków)


Opisz na czym polega inicjatywa (przy opisie prosimy o zwrócenie uwagi na kryteria konkursu i odniesienie się do nich:

 • innowacyjność rozwiązania – kreatywne rozwinięcie idei Repair Cafe

 • współpraca międzysektorowa – zaangażowanie różnych instytucji [administracja lokalna, organizacje pozarządowe, przedstawiciele lokalnego biznesu]

 • potencjał upowszechnienia – możliwość zastosowania rozwiązania w innym kontekście

 • potencjał na trwałość rozwiązania – możliwość funkcjonowania inicjatywy po zakończeniu projektu).

(maks. 2000 znaków)


Czym proponowana inicjatywa różni się od innych rozwiązań adresujących ten problem? Co jest nowego w proponowanym rozwiązaniu? (max. 1000 znaków)


Jakie będą efekty tej inicjatywy? Jak będą one mierzone? Jaki będzie długofalowy wpływ inicjatywy? (maks. 1000 znaków)


Dlaczego chcesz wziąć udział w Konkursie? Jakiego wsparcia oczekujesz w Konkursie? (lub max 1000 znaków)


Skład zespołu zarządzającego wdrożeniem inicjatywy (prosimy o opisanie doświadczeń zespołu, które są istotne w świetle opisywanej inicjatywy). (max. 2000 znaków)


Możesz wysłać nam odpowiedzi na pytania również w formie krótkiego filmu. Wklej link poniżej lub załaduj plik

Załaduj plik

Przekazując film wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego na przesłanym filmie. przez Fundację Ashoka Polska w celu promocji Konkursu na stronach: naprawiamyzveolia.pl; https://www.facebook.com/Ashokawpolsce/; https://www.facebook.com/VeoliaPL/, zgodnie z [art. 6 ust. 1 lit. a / art. 9 ust. 2 lit. a] ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Wnioskodawca wraz ze zgłoszeniem Wniosku potwierdza, że dostarczona przez niego praca jest wynikiem jego twórczości oraz że przysługują mu prawa autorskie do pracy w pełnym zakresie. Organizator zastrzega sobie subiektywne prawo do odrzucenia zgłoszeń, które mogą być dyskryminujące lub naruszające prawa człowieka oraz takich, które uzna za naruszające prawa autorskie innych osób. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód Organizatora powstałych z tego tytułu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Wnioskodawcy.

Zaznaczając V potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i wyrażam zgodę na zapisy oświadczenia.

(podpis)

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b, oraz Regulaminem konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu przeprowadzenia procedury konkursowej oraz wyboru Laureatów i Finalistów i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego z siedzibą w Warszawie (04 – 386) przy ul. Paca 40. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Konkursu NaprawiaMY z Veolią.

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z osobami i organizacjami, które uczestniczą w Konkursie.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu.

3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celach kontaktowych w sprawie nowych inicjatyw.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.

5. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby prowadzenia naszej działalności statutowej, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z Inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem: mciesielskaploszaj@ashoka.org.

Zaznaczając V potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w sposób opisany powyżej.

Zgłaszając się do Konkursu Wnioskodawca zobowiązuje się udziału we wszystkich działaniach oferowanych Laureatom i Finalistom Konkursu, w tym w dwudniowych warsztatach 25.06-26.06 w Łodzi, trzech spotkaniach on-line, a także gali podsumowującej Konkurs.

Zaznaczając V potwierdzam, że mam możliwość uczestniczenia w wyżej wymienionych działaniach.

(podpis)


Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór Oświadczenia o poufności i bezstronności

Imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład Jury:

Niniejszym oświadczam, że:

(podpis) (data i miejscowość)

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Opis kryteriów formalnych i merytorycznych Konkursu „NaprawiaMY z Veolią”

Kryteria formalne:

Kryteria merytoryczne:

Priorytetowo traktowane będą inicjatywy realizowane w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 50 000 osób.