arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

FAQ

Udział w Konkursie mogą wziąć następujące podmioty:

  • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych; 
  • spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych; 
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej; 
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; 
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu oraz zysku na realizację celów społecznych; 
  • grupy nieformalne. 
  • W przypadku przyznania inicjatywie zgłoszonej przez grupę nieformalną wsparcia finansowego, grupa zobowiązana zostanie do sformalizowania działalności lub zawarcia partnerstwa z podmiotem posiadającym osobowość prawną, który będzie odpowiedzialny za formalne przyjęcie darowizny oraz ewentualne rozliczenie wydatkowania środków. W przypadku braku osobowości prawnej lub partnerstwa, inicjatywa może zostać wykluczona z grona laureatek i laureatów. 
  • W programie nie mogą brać udziału zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. 
  • Do udziału w programie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego. 
  • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia); 
  • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa; 

W programie można ubiegać się o następujące wsparcie: 

 1. wsparcie szkoleniowe – 10 finalistek lub finalistów będzie zaproszonych do wzięcia udziału w szkoleniu oraz do serii spotkań online, których tematyka będzie dostosowana do potrzeb organizacji oraz inicjatyw. Udział w szkoleniu jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe. 
 2. wsparcie doradcze– 10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury otrzyma wsparcie w postaci nieodpłatnego doradztwa dopasowanego do potrzeb organizacji oraz inicjatywy. Doradztwo będzie miało na celu zwiększenie pozytywnego oddziaływania społecznego inicjatyw, może dotyczyć obszarów takich jak zmiana społeczna, zwiększenie wpływu społecznego czy zarządzanie zespołem. Skorzystanie ze wsparcia merytorycznego jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe. 
 3. wsparcie finansowe – 8 laureatek lub laureatów wybranych przez Jury otrzyma wsparcie w postaci grantów w wysokości 8 000 PLN każdy. Wsparcie to zdobyć może maksymalnie 5 inicjatyw. 

Termin składania aplikacji upływ dnia 10.06 o godz. 12:00 

Procedura weryfikacji wniosków składa się z pięciu etapów: 

Etap I: Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych. 

Etap II: Ocena formularzy, czyli sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym 

Etap III: Wybór laureatek i laureatów 

Aplikacje można złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz znajdujący się na tej stronie. 

 

Do konkursu może aplikować również osoba fizyczna lub grupa nieformalna. 

W przypadku przyznania inicjatywie zgłoszonej przez grupę nieformalną wsparcia finansowego, grupa zobowiązana zostanie do sformalizowania działalności lub zawarcia partnerstwa z podmiotem posiadającym osobowość prawną, który będzie odpowiedzialny za formalne przyjęcie darowizny oraz ewentualne rozliczenie wydatkowania środków. W przypadku braku osobowości prawnej lub partnerstwa, inicjatywa może zostać wykluczona z grona laureatek i laureatów. 

Tak, działalność bieżąca lub inicjatywa w realizacji może być przedmiotem ubiegania się udział w konkursie.

Tak, działalność bieżąca lub inicjatywa w realizacji może być przedmiotem ubiegania się udział w konkursie. 

Jeśli nie masz pomysłu jak zdiagnozować problem, na który chcesz odpowiedzieć możesz zacząć od rozmowy z osobami, które rozeznają się w temacie ekologii w twoim lokalnym środowisku. Wśród takich osób mogą być lokalne NGOsy, zajmujące się tematem ekologii i aktywizacji społeczności, oraz urzędnicy zajmujący się ispekcją ekologiczą w twojej gminie. 

Chcemy dotrzeć do osób, instytucji i organizacji, które mają mniej wsparcia niż aktywni mieszkańcy wielkich miast, dlatego w projekcie priorytetowo traktujemy zgłoszenia z miast poniżej 50 tysięcy mieszkańców.