arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

VěraBechyňová

Země, Datum zvolení

Česká republika 2001

Field

Human Rights

“Pokoj, který byl po staletí zatemněn, nemůžeme osvětlit tím, že z něj budeme vyhánět tmu, ale tím, že do něj vpustíme světlo…” Paramahansa Yogananda

Problem

Začátkem 90. let opatření státní správy na podporu sociálně ohrožených rodin s dětmi skoro neexistovala. Ačkoliv byla známa rizika psychické deprivace dětí žijících v institucích, nejrozšířenějším řešením situace ohrožených dětí bylo jejich odebrání z rodiny a umístění do dětského domova, kde zpravidla zůstávaly do zletilosti. Dětem ani jejich rodinám nebyla poskytována přiměřená pomoc pro řešení jejich situace, aby nemuselo dojít k rozpadu rodiny a jejím dalším sociálním propadům, děti byly umísťovány daleko od rodiny, sourozenci byli mnohdy rozděleni do různých zařízení. Po umístění s dětmi a rodinami nikdo nepracoval na odstraňování příčin, které k umístění vedly, a na možnostech návratu dětí zpět domů. Umístění dětí bylo vnímáno jako definitivní řešení.

Impact

Pinnost STŘEPu významně přispěla k tomu, že byl vytvořen nový přístup k práci se sociálně ohroženými rodinami s dětmi (sanace rodiny) zaměřený na posílení rodičovského chování a sociálních dovedností jako prevenci zanedbávání péče o děti v rodinách, následného odebrání dětí z rodin a jejich celkového sociálního propadu. Ročně STŘEP pomůže přibližně 350 dětem a jejich rodinám (u 80% rodin se podaří zabránit odebrání dítěte do ústavní péče).V rámci činnosti STŘEPu Věra  ovlivnila několik zákonů ve prospěch ohrožených dětí a rodin (zákon o Sociálních službách, Sociálně právní ochraně dětí, O výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízení). Věra je autorkou a lektorkou akreditovaných vzdělávacích programů, metodicky vede další NNO a publikuje. Je členkou  strategických komisí, výborů, pracovních skupin.

Idea

Když Věra v roce 1995 zakládala STŘEP, byla práce se sociálně ohroženými rodinami s dětmi ve smyslu nácviku rodičovských a sociálních dovedností rodičů, aby mohly jejich děti bezpečně a spokojeně vyrůstat doma, činností zcela jedinečnou, mnoho odborníků tomuto způsobu práce nedůvěřovalo. Dnes už má sanace rodiny své místo v praxi, metodice i legislativě.

STŘEP své služby dále rozvíjí v kontextu vývoje potřeb ohrožených rodin a dětí, legislativy, metodik a trendů v sociální a sociálně-pedagogické práci. Jedná se například o rozšíření činnosti o interkulturní perspektivu nebo vývoj nástroje na vyhodnocování situace dítěte a rodiny aj.

Vision

Vizí Věry je umožnění sociální integrace rodin, které se min. 2 generace zpět potýkají s psychosociálními těžkostmi (nízké vzdělání, nezaměstnanost až nezaměstnatelnost, příjem na hranici chudoby, obtížná finanční a bytová situace, nedostatečné vzory v rodičovském chování a péči o děti, neefektivní vzorce komunikace v komunitě-sousedé, širší okolí, sociální, školská, zdravotnická zařízení). Rodiče potřebují mít podporu, aby mohli překonat prohlubující se frustraci, depresi a upadání do apatie a tak  rozpadu rodiny předejít.  Pro rodiče bývá motivací (někdy poslední) vztah k dětem, o které nechtějí přijít. Proto je sanace rodiny přístupem, který může poskytnout vhodnou intervenci.  Předsudky laické, odborné a politické veřejnosti vůči sanaci rodiny musí být odstráněny.

Motivation

Věra pochází z města, kde byl dětský domov. S dětmi z dětského domova chodila od 1. třídy do základní školy. Proto dobře zná starosti dětí umístěných v instituci z perspektivy dětství, dospívání i integrace do společnosti. Od roku 1993 pracuje v nestátním sektoru – začínala ve sdružení, které se věnovalo náhradní rodinné péči. Hlavní inspirací byla věta rodičů, kteří nechtěli dát souhlas s umístěním svých dětí do náhradní rodiny: “Když jsme to potřebovali, tak nám nikdo nepomohl a teď nám chcete ukradnout děti.“ Od té doby vymýšlela strategii, jak dostat do praxe novou službu, která by reagovala na potřeby dětí a jejich rodičů dříve, než se jejich situace zhorší natolik, že bude nutné je odebrat z rodiny do instituce.

Kontakt

Střep

Share this profile

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru