arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

RadekHábl

Země, Datum zvolení

Česká republika 2018

Field

Economic development

“Lidé, kteří jsou natolik šílení, aby si mysleli, že mohou změnit svět, to nakonec dokážou.” – Steve Jobs

Problem

Každý desátý člověk v Česku se utápí v nadměrných dluzích a exekucích, ze kterých nevede cesta ven. Velmi často se někteří z nich ocitají v situaci, kdy řeší více exekucí najednou. V posledních deseti letech se v postkomunistických zemích objevil nový fenomén nadměrné zadluženosti, který dlouhou dobu vláda i společnost podceňovaly a se kterým se nedokáží vypořádat. Deset procent české populace tak čelí extrémní zadluženosti kvůli predátorským úvěrům, stávajícímu systému vymáhání dluhů i extrémně přísným podmínkám osobního oddlužení. Tito lidé a jejich rodiny jsou tak až do konce života odsouzeni k sociálnímu vyloučení. Vysoké zadlužení také negativně ovlivňuje zaměstnanost, vzdělání i kriminalitu a dlouhodobě zvyšuje náklady státu.

Impact

S cílem snížit aktuální počet lidí v dluzích Radek rozvinul a implementuje strategii snižování zadluženosti založenou na inovativním nástroji – Mapě exekucí. Díky ní se mu daří posouvat vnímání dluhové problematiky a měnit způsob, jakým společnost uvažuje o dluzích a jak k jejich řešení přistupuje, a destigmatizovat dlužníky. Zatímco před dvěma lety převažovala obecná představa, že extrémní zadlužení je otázkou individuálního selhání, tedy např. nízké finanční gramotnosti či půjček na vánoční dárky, v současnosti klíčoví aktéři i média chápou, že jde o celospolečenský systémový problém.

Radek se aktivně podílí na legislativních změnách, které omezují predátorské úvěrové taktiky a neregulované možnosti exekutorů, nastavují podmínky pro osobní oddlužení srovnatelné s vyspělými zeměmi Evropy.

Během tří let přiměl Radek ke spolupráci na odstranění a prevenci extrémní zadluženosti v Česku klíčové aktéry v dluhové problematice – politiky, místní zastupitele, občanské organizace i veřejnost, a to na lokální i národní úrovni. 

Idea

Na počátku všeho stála Radkova Mapa exekucí – klíčový nástroj, který poprvé v historii přenáší anonymní makro-data na lokální úroveň. Díky ní mohou politici, místní zastupitelé, lídři i  místní organizace vidět, jaký je stav zadlužení v jejich regionu či obci, a připravit zaměřenější strategie a akční plány řešení. Mapa zároveň vzbudila rovněž velký mediální ohlas a stala se důležitým informačním zdrojem pro novináře. Radkova vize se opírá o tyto 4 pilíře: 1) Práce s daty. Analýza dat základem všeho – Mapy exekucí i navrhovaných strategií. 2) Prosazení klíčových legislativních změn. Ve spolupráci s klíčovými partnery v občanském sektoru se Radek aktivně podílí na novele insolvenčního zákona a zavedení místní příslušnosti pro exekutory. 3) Spolupráce s místními samosprávami a organizacemi na vytvoření záchranné sítě a strategií vedoucích k prevenci a dlouhodobé nápravě. 4) Zapojení zaměstnavatelů do programů na snížení zadluženosti jejich zaměstnanců.

Vision

Radkova vize je snížit míru zadluženosti a počet lidí v exekuci a umožnit dlužníkům vrátit se zpět z okraje společnosti.  Usiluje o změnu nespravedlivě nastaveného systému a odstranění příčin, které cestu do dluhové pasti umožňují.

Motivation

Radek pracoval několik let jako finanční manažer ve významných komerčních společnostech. Jeho zájem se ale vždy upíral i k závažným společenským problémům. Problematice dluhů se Radek začal intenzivně věnovat poté, co pomáhal z dluhové pasti své příbuzné, a zažil na vlastní kůži, jak bezvýchodná a složitá životní situace to je. Když začal pátrat po kořenech problému, narazil na nepoctivé praktiky úvěrových predátorů a minimální regulaci v oblasti vymáhání dluhů. Pochopil, jak komplexní celá záležitost je, a že v této oblasti zcela chybí znalosti i relevantní data. Radek se rozhodl to změnit.

Share this profile

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru