arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

JiříSkuhrovec

Země, Datum zvolení

Česká republika 2017

Field

Civic participation

Problem

V České republice výrazně vzrůstá korupce a neúčinné využívání peněz daňových poplatníků v procesu zadávání veřejných zakázek. V nich končí zhruba polovina našich daní. Nejproblematičtější jsou případy, kdy v soutěži o veřejné zakázky usiluje pouze jeden subjekt. Absence základního principu konkurence, tedy soutěže více subjektů, pak zvyšuje riziko nehospodárného až korupčního jednání. V roce 2015 to byla až jedna třetina veřejných zakázek v hodnotě 55 mld. Kč, v nichž soutěžil pouze jeden subjekt. Vedle toho platí často ve veřejných zakázkách také princip, kdy zadavatel raději obvykle vybere nejnižší cenu (bez ohledu na kvalitu a celkovou prospěšnost), protože se instituce a úřady chtějí vyhnout nařčení z korupce. Veřejné instituce tak ztrácí důvěru veřejnosti a stát je vnímán jako vykořisťovatel, který občany obírá o peníze. To se následně projevuje i na nízké volební účasti, nízké participaci občanů na veřejném dění i nedostatečným dohledem občanů nad vynakládáním veřejných prostředků pak veřejnost rezignuje.

Impact

Každé dva roky Jiří analyzuje a zveřejňuje data v rámci žebříčku zIndex (www.zindex.cz), který hodnotí kvalitu zadávání veřejných zakázek. Jeho výstupy publikuje většina národních médií. Motivuje také zástupce sledovaných institucí, aby se vyjádřili k výsledkům hodnocení, a nabízí jim řešení šitá na míru pomáhající správně nastavit procesy. Do dnešního dne se do dialogu zapojila více než jedna třetina hodnocených veřejných institucí, které tak zlepšily svou zadavatelskou praxi a slouží jako benchmarking zIndexu. Informace, které Jiří zveřejňuje, aktivně přispívají také k dialogu občanů s veřejnými orgány na regionální úrovni a otevírají v obcích nové možnosti spolupráce. Data posloužila rovněž jako důležitý podklad pro zákonodárce a přispěla k několika důležitým legislativním změnám (např. zákazu akcií na doručitele nebo prodloužení povinnosti zveřejňovat veřejné zakázky). Jeho know-how a řešení přebírají některé ostatní evropské země, jako je Slovensko, Německo, Maďarsko, Španělsko, Litva či Ukrajina.

Idea

Neefektivní a netransparentní zadávání veřejných zakázek je náchylné ke korupci a bývá vnímáno jako jeden z hlavních důvodů, proč občané ztrácejí důvěru ve stát. Jiří se zaměřuje na obnovení této důvěry tím, že mění způsob, jakým veřejné instituce přemýšlejí a fungují z hlediska efektivity výdajů a poskytování služeb občanům na národní i komunální úrovni. Jiří vyvinul zIndex – inovativní nástroj srovnávající kvalitu zadávání veřejných zakázek (první v Evropě), který dokáže na základě shromážděných dat objektivně změřit kvalitu zadávací praxe a jednotlivé instituce porovnat. Žebříček zIndex díky pravidelnému hodnocení poskytuje veřejnosti i profesionálům nástroj pro sledování vývoje úřadu, města, nemocnice nebo státního podniku v čase. Zveřejnění žebříčku předchází otevřený dialog s danou veřejnou institucí, kdy se může zadavatel k hodnocení vyjádřit a doplnit vysvětlení, které bude zveřejněno spolu s hodnocením. Vyzdvihováním příkladů dobré praxe zIndex zároveň kompenzuje asymetrii v informování o kvalitě zadávání veřejných zakázek v médiích – veřejnými prostředky se sice často plýtvá, ale ne všude. Špatné příklady jsou ovšem častěji předmětem zpravodajství. Přitom právě existence dobrých zadavatelů veřejných zakázek může být podnětem ke změně zadávací praxe jinde a motivací ke zlepšení pro ty pokulhávající. Důsledkem je pak proměna fungování veřejné správy a zlepšení hospodaření s veřejnými prostředky. zIndex měří, nakolik konkrétní zadavatel postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala korupční rizika. Je založený na měření 11 komplexních ukazatelů pokrývajících všechny klíčové aspekty veřejných nákupů dle standardů dobré praxe OECD, EU nebo Transparency International (např. úroveň hospodářské soutěže nebo transparentnost). Ty jsou posléze zkombinovány do jednoho indexu (hodnoty mezi 0 a 100) ukazujícího odchylku či dodržení nejlepší praxe.
Vedle projektu zIndex vede Jiří i portály s otevřenými daty VsechnyZakazky.cz a PolitickeFinance.cz. Ten rozkrývá financování politických stran a hodnotí jejich provázanost s byznysem. Střet zájmů měří jako objem dotací a zakázek plynoucí firmám napojeným na politiky.

Vision

Jiřího vize je společnost, ve které veřejné instituce utrácejí veřejný rozpočet pod kontrolou občanů, transparentně a efektivně. Jiří je přesvědčen, že efektivní zadávání veřejných zakázek může být motorem změn ve společnosti směrem k průhledným, efektivním a také k sociálně prospěšným veřejným výdajům v oblastech, jako je např. kvalita života, udržitelnost, životní prostředí atp. To umožní občanům, znovu se “identifikovat” se státem, což je zásadní podmínkou pro udržení demokratického a občansky aktivního státu.

Motivation

Když se v 90. letech začal Jiří zajímat o politiku, okamžitě nesnášel vágní jazyk veřejných činitelů, kde chyběla jakákoli fakta. I když v Česku byla po dlouhou dobu tématem číslo jedna korupce, veřejná debata a možná řešení chyběly. Jiřího vášeň pro práci s reálnými tvrdými daty a motivace tuto situaci změnit jej vedla k tomu, že se kromě vědecké práce začal věnovat i zkoumání korupce a odhalování závažných nedostatků v zadávání veřejných zakázek. S rozvíjejícími se aktivitami kolem zIndexu si Jiří uvědomil, že základním stavebním kamenem je transparentnost a že zIndex je nástrojem k posunutí současného vnímání dobré praxe, odblokování potenciálu efektivního zadávání veřejných zakázek a stejně tak i k vybudování solidní základny pro znovunastolení důvěry mezi státem a jeho občany.
Jiří se rovněž spojen s protikorupční iniciativou Rekonstrukce státu, ve které se politici, občané, organizace občanské společnosti a podnikatelé společně zasazují o dodržování pravidel posilující transparentní a odpovědné vládnutí.

Share this profile

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru