arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Novinářská cena za Solutions Journalism

Kategorie:

podle Pavlína Hořejšová

Novinářství, které sleduje odpovědi na společenské výzvy

U příležitosti letošního udělení Novinářských cen se představila i zcela nová kategorie – Solutions Journalism. S podnětem k zavedení této kategorie přišla Ashoka a díky partnerství s Nadací Open Society Praha, která je pořadatelem cen, se podařilo tento fenomén přenést i do České republiky.

Historicky první ocenění v této kategorii si odnesl Tomáš Lindner z týdeníku Respekt za sérii článků o uprchlické krizi v Německu. Ve svých textech se věnoval nejen mapování a analýze tématu uprchlické krize, ale nezanedbatelnou součástí bylo také představení a popis úspěšných řešení, které se v souvislosti s uprchlickou krizí v Německu objevily. Lindner ve svých textech upozornil na úspěšná řešení nejen na institucionální, ale i individuální úrovni. A právě kvalitní novinářská práce, jejíž podstatnou charakteristikou je orientace na úspěšná řešení významných společenských problémů, je hlavní myšlenkou žurnalistiky označované jako Solutions Journalism.

Novinářská cena 2015

Novinářská cena 2015

Solutions Journalism lze do češtiny přeložit jako „novinářství orientované na řešení“ nebo také jako žurnalistiku sledující odpovědi na společenské výzvy. Cílem tohoto ve světě etablujícího se druhu novinářské práce je seznamovat veřejnost s úspěšnými řešeními, jimiž organizace nebo jednotlivci odpovídají na palčivé společenské problémy. Solutions Journalism tak přispívá ke zvyšování povědomí o možnostech, kterými k proměně společnosti může přispět prakticky každý.

Kromě textů Tomáše Lindnera byly na novinářskou cenu v kategorii Solutions Journalism nominovány další dva příspěvky. Autorkou prvního z nich je Daniela Tauberová z Olomouckého deníku, jež získala nominaci za článek „Obce plánují proměnu krajiny vlastní půdou“. Autorka se v něm zaměřila na důležité, avšak aktuálně přehlížené téma – špatné péči o krajinu, jež v důsledku ústí v degradaci půdy a ohrožení biodiverzity. Jádrem článku je řešení, s nímž přišli představitelé obcí, kteří jakožto důležití aktéři skrze koordinaci místních komunit přispěli k šetrnému a udržitelnému využívání lokální půdy. Přestože článek referuje o lokální iniciativě, představená řešení mají potenciál využití v národním i mezinárodním kontextu.

Posledním nominovaným byl Ondřej Nezbeda za článek „Jak dobře mluvit o smrti“ (Orientace, příloha Lidových novin). Pojednává v něm o tabuizovaném tématu péče o umírající. Kromě popisu současné situace a aktuálních problémů v České republice se autor v souladu se zásadami Solutions Journalism zaměřuje na cesty, které přispívají k důstojnějšímu umírání a celkově zlepšení péče o umírající. V textu se zároveň odrazila autorova vlastní zkušenost, kdy jako novinář v rámci projektu Nadace Vodafone „Rok jinak“ působil v nevládní organizaci zaměřené na pomoc umírajícím a jejich rodinám.

Uvedení kategorie Solutions Journalism mezi Novinářské ceny je pro nás prvním krokem k tomu, aby si novinářství orientované na řešení našlo své pevné místo i v České republice. Pro novináře a novinářky je novou příležitostí, jak vytvářet vysoce kvalitní a nezávislou žurnalistiku, která zároveň pomáhá společnosti učit se a rozvíjet své schopnosti čelit důležitým výzvám. V neposlední řadě tím překonává převládající negativní tón, vytváří příležitost pro šíření účinných receptů a ukazuje cesty k zapojení občanů do veřejného života. Není pochyb, že to je jeden ze způsobů, jak lze výrazně přispět k rozvoji demokratické společnosti. Ashoka se podpoře Solutions Journalism v Česku bude věnovat i nadále, proto sledujte naše stránky nebo nás přímo kontaktujte, pokud máte zájem se do těchto aktivit zapojit.

 

Více informací o Solutions Journalism:

Stránky celosvětové sítě „Solutions Journalism“, definice pojmů, příklady a nástroje pro tento typ žurnalistiky včetně nabídky online kurzů a seminářů

Twitter účet Solution Journalism Network, skvělý zdroj informací a inspirace.

Facebookové stránky sítě Solutions Journalism, kde lze najít aktuální informace o událostech a novinkách

“Fixes” – sekce blogu Opinionator New York Times, kterou rediguje David Bornstein, zakladatel iniciativy Solution Journalism.

Více o soutěži Novinářské ceny

 

Nominace na cenu v kategorii Solutions Journalism za rok 2015

Zdůvodnění odráží nejen oceňované kvality nominovaných textů, ale také podstatu Solution Journalism. Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Tomáš Lindner: Série textů Uprchlíci 2015: Německá inspirace (RESPEKT)

Tomáš Lindner se v sérii čtyř článků věnoval závažnému a aktuálnímu tématu, které hýbe celým kontinentem. Na rozdíl od České republiky Německo zažívá už více než rok příchod statisíců uprchlíků a před tuto výzvu je postavena celá společnost od vrcholných politiků až po obyvatele malých obcí.

Autor dokázal ve svých textech poukázat na všechny tyto roviny a zároveň nezůstal jen u popisu těžkostí a problémů, ale věnoval prostor i tomu, jaká řešení se při přijímání a integraci uprchlíků osvědčují a jak konkrétně reagují veřejné instituce i občanská společnost. Z textu si tedy čtenář odnáší nejen povědomí o problémech, ale i tom, jak je současní Němci zvládají a kde nacházejí řešení. Důležitým prvkem je i to, že se jedná o řešení přenositelná, která mohou inspirovat i domácí čtenáře.

Formát i obsah textů posiluje otevřenou veřejnou debatu, kde mají místo nejen hrozby, ale i možné cesty ke zvládání problému. Má proto potenciál měnit často jednostranně vychýlenou diskusi a zpravodajství, kde negativní a alarmistické prvky nezřídka převládají.

Důležitým prvkem na pozadí těchto textů je, že nehovoří pouze o institucích a formálních strukturách, ale poukazuje také na iniciativy běžných občanů, řadových obyvatel Německa. Ukazuje tím, že i při řešení tak velkých výzev hrají důležitou roli aktivní občanéa jednotliví lidé.

Žurnalistika orientovaná na řešení (Solution Journalism) je především vysoce kvalitní novinařinou. I v tomto aspektu porota oceňuje vynikající kvalitu novinářské práce autora a podtrhuje odvahu média věnovat tomuto tématu rozsáhlý prostor čtyř navazujících textů.

Ondřej Nezbeda: Jak dobře mluvit o smrti (Lidové noviny)

I když se téma odchodu ze života týká každého z nás, mluvíme o něm z pochopitelných důvodů málo a neradi. To ale nesmí být důvodem k nezájmu o podmínky, v nichž lidé umírají, a překážkou pro to, snažit se je zlepšit.

Článek Ondřeje Nezbedy je jedním z těch, které tabu mluvení o smrti prolamují, a to navíc velmi zdařilým způsobem nejen z hlediska Solution Journalism. Autor nepopisuje jen tristní podmínky, za kterých jsou lidé nuceni umírat, či situace, v nichž jsou s blížící se smrtí konfrontováni, ale staví do popředí i ty, kteří hledají nebo dokonce praktikují cesty k tomu, jak umožnit důstojnější umírání. Ukazuje tak, že nejde jen o změnu institucionálního nastavení, ale také – či především – o změnu individuálních postojů každého z nás. Čtenář se tak mezi řádky stává adresátem výzvy k osobní proměně.

Text je navíc pozoruhodný zřetelně empatickým přístupem, vystupuje z něj přirozeně a nenásilně autorova účast na tomto tématu, byť zůstává nevyslovená. Text nese v tom nejlepším slova smyslu autorovu zkušenost, která jej však nečiní méně objektivním. Ukazuje tím, jak mimořádnou hodnotu přináší projekty, které se snaží prolomit hranice mezi

soukromým a občanským sektorem, v tomto případě v rámci projektu “Rok jinak” Nadace Vodafone. Díky němu autor mohl absolvovat roční stáž v jednom ze subjektů, které rozvíjejí paliativní a hospicovou péči v České republice.

Porota oceňuje na tomto textu celou řadu klíčových prvků Solution Journalism: schopnost kvalitně novinářsky téma zpracovat, empaticky do něj vtáhnout čtenáře, popsat cesty ke zlepšení na konkrétních příkladech, ukázat přínos jednotlivých hybatelů potřebných změn a nabídnout způsob, jak k řešení může přispět každý z nás.

Daniela Tauberová: Obce plánují proměnu krajiny. Vlastní půdou (Olomoucký deník)

Text Daniely Tauberové se věnuje palčivému tématu, které bývá mimo odborné kruhy neprávem opomíjeno. Nedostatečné chápání role krajiny pro zadržování vody, špatná péče o krajinu ústící v erozi, ohrožení biodiverzity a degradace půdy jsou otázky, které zpravidla nepřitahují pozornost v čele zpravodajství, přestože mají dlouhodobý a zásadní vliv na kvalitu života, potravin, ekonomiku, bezpečnost i naši schopnost čelit důsledkům klimatických změn.

Autorka dokázala toto komplexní téma velmi srozumitelně uchopit. Text referuje o aktivním přístupu představitelů obcí, které se jakožto významní vlastníci půdy rozhodly společně koordinovat přístup ke krajině a uplatňovat principy, které jdou za běžný horizont místních debat o nakládání s půdou. Ale které také povedou k tomu, že půda nebude ztrácet svoji finanční hodnotu. Obce se zde ukázaly jako nový a skrze společnou koordinaci významný veřejný aktér, který dokázal proměnit i postoje soukromých vlastníků a zapojit je do společného řešení v obecném zájmu. Jejich přístup je univerzální, snadno přenositelný a prakticky uplatnitelný kdekoliv jinde v ČR.

Přestože se jedná o téma na první pohled lokální, potýká se s ním aktuálně nespočet obcí po celé České republice a má i svůj mezinárodní přesah. Text má potenciál přispět k proměně veřejné debaty na téma ochrany půdy a vody, aktivizovat místní hybatele změn a připravit cestu pro systémová řešení. V tomto ohledu porota navíc ocenila, že téma otevřelo regionální médium a řešení věnovalo prostor celé stránky včetně infografiky a doplňujících textů.

Porota: Robert Basch, ředitel Nadace Open Society Fund Praha, Jeremy Druker, výkonný ředitel Transitions, o.s., Ondřej Liška, ředitel Ashoky Česká republika, Marie Němcová, provozní ředitelka Media Development Investment Fund

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru